Ar­vet ef­ter Faw­kes

Spännande historia - - Krutkonspirationen -

Krut­kon­spi­ra­tio­nen kom näs­tan ge­nast att för­knip­pas med el­dar. Me­dan Faw­kes än­nu för­hör­des den 5 no­vem­ber, tän­de män­ni­skor i he­la Lon­don el­dar i gat­hör­nen för att fira att kung­en ha­de över­levt. Över­allt i Eng­land tän­de man el­dar när ny­he­ten spreds, och snart blev det en tra­di­tion. Kung­en ut­fär­da­de en för­ord­ning om att al­la skul­le del­ta i en tack­sä­gel­seguds­tjänst för att fira att han ha­de över­levt. Tack­sä­gel­sen fi­ra­des var­je år fram till 1859 och krut­kon­spi­ra­tio­nen blev en del av det kol­lek­ti­va min­net. Till och med år 1647, när man ha­de av­skaf­fat al­la hög­ti­der, fort­sat­te man att fira den 5 no­vem­ber. På 1700­ta­let fick el­dar­na en ny skepnad, när man brän­de doc­kor som fö­re­ställ­de på­ven och gjor­de fes­ten till en an­ti­ka­tolsk ma­ni­fes­ta­tion. När Faw­kes blev sym­bol för kon­spi­ra­tio­nen bör­ja­de man brän­na doc­kor som fö­re­ställ­de ho­nom, och den tra­di­tio­nen le­ver fort­fa­ran­de kvar. Nu för ti­den har de re­li­giö­sa över­to­ner­na i stort sett helt för­svun­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.