FALKLANDSKRIGET

Na­tio­nen som klam­ra­de sig fast vid ter­ri­to­ri­et.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

På 1980-ta­let var im­pe­ri­et in­te mer än Stor­bri­tan­ni­en, men lan­det vil­le fort­satt skyd­da det som fanns kvar av dess be­sitt­ning­ar. Falklandsö­ar­na, en av­läg­sen ko­lo­ni i söd­ra At­lan­ten, var en av des­sa få spill­ror. Grann­lan­det Ar­gen­ti­nas mi­li­tär­dik­ta­tur un­der Le­o­pol­do Gal­ti­e­ri in­va­de­ra­de ögrup­pen den 2 april 1982, med hän­vis­ning till dess spans­ka ur­sprung och geo­gra­fis­ka lä­ge sö­der om Ar­gen­ti­na. Mot and­ra län­ders in­rå­dan be­slöt Mar­ga­ret That­chers re­ge­ring att slå till­ba­ka. Kon­flik­ten va­ra­de i två må­na­der, och 649 ar­gen­tins­ka och 255 brit­tis­ka sol­da­ter dog, samt tre öbor. Den 13 ju­li ka­pi­tu­le­ra­de Ar­gen­ti­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.