VEC­KANS ROS

Spånga Tidning - - Tyck Om! -

Vec­kans ros vill jag ge till den unge man som hit­ta­de min plån­bok på Plan­ta­gen i Häs­sel­by i vec­kan. Han ha­de hit­tat min plån­bok i bu­ti­ken och läm­nat in den i kas­san. Kassa­per­so­na­len hit­ta­de mitt te­le­fon­num­mer i plån­bo­ken och ring­de mig. Jag blev så otro­ligt glad och öns­kar verk­li­gen att jag haft möj­lig­het att tac­ka ho­nom.

Mo­na

Ett stort tack till de snäl­la per­so­ner som hjälp­te mig på t-ba­nan mel­lan Väl­ling­by och Häs­sel­by den 18/5 när jag ram­la­de trots min rul­la­tor.

En tack­sam 85-årig kvin­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.