Kra­scha­de mop­pen – nu hyl­las det fi­na mö­tet

Fi­na be­rät­tel­sen hyl­las i so­ci­a­la me­di­er

Spånga Tidning - - Sidan 1 - So­fia White

Mor­ris och hans vän­ner rå­ka­de kö­ra på en brev­lå­da i Sol­hem en vår­kväll. Nu hyl­las 17-åring­en av vil­la­om­rå­det för hur han han­te­ra­de den be­kläm­man­de si­tu­a­tio­nen. SOL­HEM

Strax in­nan mid­natt hör­de To­mas Bring­myr en smäll ut­an­för sin vil­la i Sol­hem. Strax där­ef­ter knac­ka­de en gran­ne på hans vil­la, som sa att någ­ra ung­do­mar kört på To­mas brev­lå­da.

Mitt i nat­ten som det var, och ef­tersom han en­dast var iklädd ett par kal­ling­ar, lät han det he­la va­ra till näs­ta dag. Ut­an stör­re för­hopp­ning­ar knå­pa­de han ihop ett in­lägg i en lo­kal Fa­ce­book­grupp.

”Jag har själv någ­ra brev­lå­dor på mitt sam­ve­te från min ung­dom, så jag an­tar att jag ’had it coming’. Jag hop­pas mop­pen och kil­len är ok. Vill han re­na sitt sam­ve­te så kan han få kom­ma för­bi och klip­pa grä­set el­ler nåt”, skrev han i in­läg­get.

Re­dan sam­ma dag hör­de han ett ”hal­lå” från träd­går­den. Där stod 17-åri­ga Mor­ris Si­mons, äga­re till mop­pen som smällt in i To­mas brev­lå­da, re­do att klip­pa To­mas gräs­mat­ta. För att få till ett per­fekt re­sul­tat häm­ta­de han dess­utom en kant­gräs­klip­pa­re hem­i­från.

Och in­te nog med det. Da­gen ef­ter att Mor­ris ut­fört job­bet, var han till­ba­ka igen. Den­na gång med kom­pi­sen som sut­tit på mop­pen när den small in i brev­lå­dan, som nu ock­så vil­le be om ur­säkt.

När To­mas Bring­myr be­rät­ta­de om hur det he­la ut- veck­lat sig fick bå­de han och Mor­ris hyll­ning­ar i grup­pen.

När vi träf­far de två hu­vud­per­so­ner­na i histo­ri­en någ­ra vec­kor se­na­re, är stäm­ning­en god mel­lan de två.

Mor­ris be­rät­tar hur det gick till när de kör­de sön­der brev­lå­dan.

– Min kom­pis ha­de in­te kört så myc­ket så jag lät ho­nom test­kö­ra min mop­pe. Han fick en snabb ge­nom­gång och så kör­de han iväg, men så ga­sa­de han li­te för myc­ket och kör­de in i brev­lå­dan. Kloc­kan var ju el­va, tolv, på nat­ten och vi tänk­te att de som bod­de i hu­set nog sov och att det kanske in­te var värt att väc­ka dem, sä­ger han.

När han vak­na­de da­gen ef­ter ha­de hans mam­ma sett To­mas in­lägg i grup­pen.

– Hon blev arg och bör­ja­de grå­ta. Ef­ter det gick jag hit. Jag hop­pa­des att han skul­le för­stå det från mitt per­spek­tiv. Nu är hon nog stolt över hur jag age­ra­de, sä­ger Mor­ris Si­mons.

To­mas Bring­myr pas­sar på att slå ett slag för so­ci­a­la me­di­er.

– Folk kla­gar på Fa­ce­book, men det kan ock­så tjä­na syf­ten. Här var det ett sätt att få till ett sam­tal, och få män­ni­skor en­ga­ge­ra­de. Ser man in­läg­get tar man kanske med sig hur vik­tigt det är att pra­ta med varand­ra. Att man in­te be­hö­ver slå på 160 i puls di­rekt.

Folk kla­gar på Fa­ce­book, men det kan ock­så tjä­na syf­ten.

FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON

MOTSÄTTNINGAR. ”Det på­går all­tid nå­gon form av, vad ska man sä­ga, krig, mel­lan vux­na och ung­do­mar. Det finns en bild av att unga bu­sar och här­jar, och de vux­na för­sö­ker hål­la ord­ning. Jag tyc­ker väl att en lär­dom man kan dra är att man in­te be­hö­ver gå på för höga varv som vux­en hel­ler. Snac­kar man li­te be­hö­ver det in­te bli så dra­ma­tiskt”, sä­ger To­mas Bring­myr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.