Spö­kar det

vid Sand­vik?

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Vad har en yo­ga­boll, Ru­biks kub och tält­pin­nar ge­men­samt? Allt har bli­vit konst i Gör­välns eg­na skrot­park. GÖRVÄLN Det är en lum­mig, prun­kan­de trädgård full av blom­mor, väx­ter, träd – och skrot – som lig­ger ba­ra ett sten­kast från Gör­välns slott.

Se­dan runt 30 år till­ba­ka är Ewert Pamps skrot­park öp­pen för be­sö­ka­re. Här finns skulp­tu­rer som är ska­pa­de i al­la möj­li­ga ma­te­ri­al, från al­la möj­li­ga olika plat­ser. Vad sägs till ex­em­pel om ett an­ka­re från ha­vets bot­ten el­ler en cy­kel­sa­del?

Ewert har bott i det in­til­lig­gan­de hu­set, fram till sin bort­gång i maj. Kvar bor Mai Pamp, som var gift med Ewert och som även hon är konst­när, som tar hand om skrot­par­ken i som­mar.

– De fles­ta som kom­mer hit åter­kom­mer, och re­a­ge­rar på om sa­ker för­svin­ner! Vi har haft dag­mam­mor som va­rit här med si­na barn, som växt upp nu och kom­mer hit med si­na eg­na barn, be­rät­tar Mai.

Barn­bar­net Ju­lia Stor­björk är ock­så på plats. Hon väx­te upp här, och lek­te myc­ket i skrot­par­ken som barn.

– Det var en fan­tas­tisk lek­park, jag och min kom­pis äls­ka­de att le­ka här. Min fa­vo­rit är skulp­tu­ren som ser ut som en rid­da­re, sä­ger hon.

Ett an­nat konst­verk he­ter ”Natt­gri­sen”.

– Om nå­got för­svin­ner på kväl­len och man bör­jar bli ir­ri­te­rad så sä­ger vi att det är natt­gri­sen som ta­git det, och så släp­per man den sa­ken, sä­ger Mai Pamp.

Ny­fi­ken? Skrot­par­ken lig­ger in­till Gör­välns slott i Jär­fäl­la och hål­ler öp­pet he­la som­ma­ren. Det är gra­tis att be­sö­ka och i träd­går­den finns ock­så in­tro­du­ce­ran­de tex­ter till ut­ställ­ning­en, lik­som dik­ter som Ewert Pamp skri­vit.

FO­TO: LOU­I­SE BORN­HALL

RIDDARKONST. Ju­lia Stor­björk vi­sar runt i skulp­tur­par­ken som hen­nes mor­far Ewert Pamp ska­pat. Till hö­ger syns ”Rid­da­ren”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.