Ex­per­tens bäs­ta tips för en lyc­kad cy­kel­se­mes­ter

Spånga Tidning - - Spånga - El­li­nor Prawitz

Skippa ryggan och glöm in­te cy­kel­kit­tet. Det är cy­kel­ex­per­tens tips till dig som ska se­mest­ra med ho­jen i som­mar. Erik Lind­gren dri­ver cy­kel­bu­ti­ken Et­tettsex Bi­kes­hop på Sö­der­malm och är en van cy­kel­se­mest­ra­re.

– När man se­mest­rar med cykel hin­ner man se myc­ket mer. Det är så him­la en­kelt med cykel, hit­tar man en av­tags­väg som ser my­sig ut så är det ba­ra att svänga in, sä­ger han.

Att tän­ka på när man be­ger sig ut är att packa lätt – och helst att skippa ryggsäc­ken.

– Man blir sjö­blöt om ryg­gen med en ryggsäck och den kan ska­va. Om man mås­te ha nå­got kan man ha en gym­papå­se istäl­let, den slu­ter in­te li­ka tätt runt dig och blir in­te li­ka varm, sä­ger Erik.

På en en­kel cy­kel­se­mes­ter kan det räc­ka med att packa i korg och på pa­ket­hål­la­re. En smart cy­klist tar även med sig ett en­kelt mul­ti­verk­tyg och en ex­tra slang till däc­ken.

– Har man med sig verk­tyg hän­der of­tast ingen­ting har jag märkt, an­nars går of­ta nå­got sön­der, som att man får pun­ka, sä­ger Erik.

Och sist men in­te minst: hjälm för­stås och en skön sa­del. Sen är det ba­ra att ho­ja iväg!

FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON FO­TO: STEL­LA PA­PA­PA­NA­GI­O­TOU FO­TO: STEL­LA PA­PA­PA­NA­GI­O­TOU FO­TO: PRIVAT

SVETTIGT. Var be­redd att hug­ga i (el­ler le­da cy­keln) i jät­te­bac­ken bakom kvar­nen i Grimstasko­gen. Blir det svettigt är det ba­ra att hop­pa i plur­ret vid Ka­naan­ba­det på and­ra si­dan kul­len. På bil­den re­por­ter El­li­nor som käm­par sig upp­åt. ÄNGBYBADET. Ef­ter en lång tur på cy­kel­sa­deln kan man gö­ra som re­por­ter Hertz och pus­ta ut på Dao Be­ach vid Ängbybadet. Sol­viks­ba­det SKOGENS GULD. Blå­bä­ren bör­jar mog­na runt om i Väs­te­rorts sko­gar. PACKA LÄTT OCH SKIPPA RYGGAN. Det är cy­kel­ex­per­ten Erik Lind­grens tips för dig som ska cy­kel­se­mest­ra i som­mar. CYKELVÄNLIGT. På pen­del­tå­get går det of­tast bra att ta med cy­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.