Per­son död ef­ter po­lis­jakt i Spånga

Spånga Tidning - - Redaktionen På Cykel -

Det var vid 20-ti­den un­der tis­dags­kväl­len som en po­lis­pa­trull för­sök­te stop­pa ett miss­tänkt for­don i Broms­ten. Men fö­ra­ren stan­na­de in­te bi­len, vil­ket led­de till en bil­jakt när po­li­sen kör­de ef­ter.

– Det gäll­de en kon­troll på per­so­nen, sä­ger An­ders Bryng­els­son, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen.

En­ligt upp­gif­ter till Af­ton­bla­det ska kon­trol­len ha rört sig om ett miss­tänkt va­pen­brott. Nå­got po­li­sen in­te vill kom­men­te­ra.

I höjd med Tens­ta kroc­ka­de fö­ra­ren med ett träd, var­på bi­len fat­ta­de eld och fö­ra­ren av­led. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning kopp­lad till fö­ra­ren.

– Det hand­lar om fle­ra sa­ker, men bland an­nat grov vårds­lös­het i tra­fik, sä­ger An­ders Bryng­els­son.

En po­lis­å­kla­ga­re ska ock­så un­der­sö­ka ären­det för att se hur po­li­sens age­ran­de va­rit och om even­tu­ellt tjäns­te­fel har be­gåtts av po­li­sen. Det är ru­tin när nå­gon av­li­der i sam­band med en po­lisin­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.