De går en mil om da­gen: ”Vi lö­ser världs­pro­blem”

Spånga Tidning - - Redaktionen På Cykel - Be­rät­tat för: El­li­nor Prawitz

Ber­til Jo­hans­son och Has­se Fri­berg som har va­rit gran­nar i näs­tan 40 år och pro­me­ne­rar minst en mil ihop – var­je dag.

KALL­HÄLL

”Min svär­far­sa har all­tid mo­tio­ne­rat och jag har all­tid sagt ’var­för? du har ju bå­de bil och kör­kort!’. Men nu har jag bli­vit li­ka­dan själv.

Vi två har bott i sam­ma port i Kall­häll i 40 år tror jag och vi går en mil om da­gen till­sam­mans var­je dag – ja, om in­te han är på sitt land­stäl­le och jag på mitt el­ler nåt sånt. Vi sur­rar he­la ti­den me­dan vi pro­me­ne­rar och lö­ser många världs­pro­blem på vägen.

Men vi bru­kar egent­li­gen gå det här var­vet åt and­ra hål­let, nu mö­ter ni oss när vi på väg ner­för den här mörd­ar­bac­ken istäl­let för upp­för som vi bru­kar ha­ha.”

FO­TO: EL­LI­NOR PRAWITZ

MOTIONÄRER. ”Syns stegräk­na­ren på bil­den nu ha­ha”, sä­ger Ber­til Jo­hans­son (till hö­ger) som går på långa pro­me­na­der med gran­nen Has­se Fri­berg, var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.