Väl­kom­men till Jär­fäl­las skär­gård

Spånga Tidning - - Redaktionen På Cykel - Lou­i­se Born­hall 073-600 69 29 lou­i­se.born­hall@di­rekt­press.se

Sö­der­höj­den och Skäl­by kän­ner nog många igen som de­lar av Jär­fäl­la. Men Löv­hol­men och Skäfting­e­hol­men lär va­ra dol­di­sar­na i gäng­et. Vi häl­sa­de på hem­ma hos ett par som le­ver på ön där Jär­fäl­las dricks­vat­ten pro­du­ce­ras. job­ba där. Nu­me­ra är det pen­sio­närs­liv som gäl­ler för pa­ret, men in­nan dess job­ba­de Las­se som un­der­håll­nings­tek­ni­ker på vat­ten­ver­ket och Mar­ga­ret­ha i lab­bet.

– Jag fick en guld­kloc­ka, så länge job­ba­de jag där! Och jag blev klar när jag var 67, be­rät­tar Las­se.

Lin­né tit­ta­de för­bi

Bostads­hu­sen på ön ägs av Norr­vat­ten och för­val­tas av det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Jär­fäl­la­hus. Men den prun­kan­de, gröns­kan­de träd­går­den vi be­fin­ner oss i, den skö­ter Mar­ga­ret­ha och Las­se. Och här har det växt länge. På när­lig­gan­de Koff­san gjor­de Carl von Lin­né till­fäl­ligt be­sök 1731.

Det bäs­ta med att bo på ön är att det är så na­tur­nä­ra, tyc­ker Mar­ga­ret­ha.

– Man ser al­la års­tids­skift­ning­ar här, det är en fri­hets- käns­la att bo så nä­ra vatt­net. Vi bru­kar sit­ta på kul­len här och äta fru­kost, sä­ger hon och pe­kar på tom­tens högs­ta punkt.

Om vint­rar­na har de åkt ski­dor och skrid­skor över isen. ” Var­je års­tid har sin charm”, som Mar­ga­ret­ha sä­ger. Ute på ön är det cykel och pro­me­na­der som gäl­ler, bi­lar är in­te tillåt­na.

– Det är en del folk som pro­me­ne­rar för­bi och stan­nar för att he­ja, de tyc­ker att det är fint här, sä­ger Mar­gaet­ha.

Slum­ran­de rä­var

Och lant­ligt är det – ett par kilo­me­ter till när­mas­te buss­håll­plats, och en gång låg en räv och slum­ra­de på dörr­mat­tan vid hu­sets in­gång.

– Ett av barn­bar­nen har frå­gat ’har ni ing­et land­stäl­le? Men sen har han ock­så in­sett att det in­te be­hövs, sä­ger Mar­ga­ret­ha, och fort­sät­ter:

– Vi har ing­en stör­re läng­tan bort här! Las­se in­stäm­mer: – Nej, man får dra bort oss här­i­från!

FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON

TRÄDGÅRD. Las­se Lind­berg och Mar­ga­ret­ha Ols­son fram­för hu­set de hyr på Löv­hol­men. Ut­sik­ten är in­te hel­ler fy skam!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.