För­e­ning­ar­na gör ett vik­tigt ar­be­te i stads­de­len

Spånga Tidning - - Tyck Om! - Sus Andersson (MP), ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd

In­för hös­tens an­sök­nings­om­gång för för­e­nings­bi­drag har stads­dels­nämn­den ut­ö­kat de verk­sam­he­ter som för­e­ning­ar kan få bi­drag för: nu in­går två om­rå­den som är oer­hört vik­ti­ga för stads­de­lens in­vå­na­re bå­de idag och för fram­ti­den: trygg­hets- samt mil­jö- och kli­mat­ar­be­te. Se­dan ti­di­ga­re ges bi­drag för kul­tur, jäm­ställd­het och verk­sam­het för barn och unga.

Dess­utom är de nya rikt­lin­jer­na tyd­li­ga­re på ett an­tal punk­ter, för att främ­ja se­ri­ö­sa för­e­ning­ar.

Al­la par­ti­er i nämn­den är över­ens om de nya rikt­lin­jer­na, vil­ket är vik­tigt i sig.

Den grön­rö­da ma­jo­ri­te­ten i stads­dels­nämn­den har dess­utom gett för­valt- ning­en i upp­drag att för­stär­ka och ut­veck­la kon­takt, ser­vice och stöd till det lo­ka­la för­e­nings­li­vet.

Många för­e­ning­ar gör ett oer­hört vik­tigt ar­be­te för stads­de­lens in­vå­na­re och stads­de­lens ut­veck­ling. Spång­aTens­ta är tro­li­gen en av de mest för­e­ningstä­ta stads­de­lar­na i Stockholm. Vi ser ett be­hov av stöd som in­te ba­ra hand­lar om peng­ar – för en del kan det hand­la om att byg­ga upp sin or­ga­ni­sa­tion och eta­ble­ra de­mo­kra­tis­ka ar­bets­for­mer, för and­ra hand­lar det om att växa el­ler att hit­ta rätt bland de för­e­nings­bi­drag som kan sö­kas hos and­ra ak­tö­rer.

Un­der man­dat­pe­ri­o­den har vi höjt för­e­nings­bi­dra­gen i två om­gång­ar i stads­de­len. I år är de or­di­na­rie för­e­nings­bi­dra­gen 2 mil­jo­ner kro­nor. 2014 var de 1,25 mil­jo­ner. Vi har öpp­nat två lo­ka­ler, en i Spånga och en i Tens­ta, som för­e­ning­ar el­ler per­so­ner som än­nu in­te or­ga­ni­se­rat sig kan lå­na gra­tis för att kom­ma igång.

Med det fan­tas­tis­ka en­ga­ge­mang som finns bland stads­de­lens för­e­ning­ar kan vi till­sam­mans ska­pa ett tryg­ga­re, mil­jö­vän­li­ga­re, jäm­li­ka­re Spånga-Tens­ta, en stads­del som blom­mar av kul­tu­re­ve­ne­mang och där al­la barn och unga ska få go­da upp­växtvill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.