För­äld­rar in­te li­ka nöj­da med för­sko­lan

Spånga Tidning - - Spånga -

I årets bru­kar­un­der­sök­ning bland för­sko­le­för­äld­rar sjun­ker re­sul­ta­tet nå­got för Spånga-Tenstas för­sko­lor jäm­fört med för­ra året. Men det är inga sto­ra skill­na­der och re­sul­ta­tet be­skrivs ge­ne­rellt som gott.

På en ska­la 1-100 får Spånga-Tenstas för­sko­lor i år ett sam­man­fat­tat om­dö­me på 86, vil­ket är sam­ma som ge­nom­snit­tet för he­la Stock­holms stad. 2017 fick Spånga-Tens­ta 88 på ska­lan och 2016, 85.

Svars­fre­kven­sen på un­der­sök­ning­en, som skic­kats ut till al­la vård­nads­ha­va­re med pos­ten, var 79 pro­cent, sam­ma som i fjol. För­valt­ning­en skri­ver att de nu ska pri­o­ri­te­ra om­rå­de­na ut­veck­ling och lä­ran­de, sam­ver­kan med hem­met, nor­mer och jäm­ställd­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.