Kli­ma­tet vik­tigt när Spånga ha­de skol­val

ELEVERNA: Vi rös­tar nog mer ide­o­lo­giskt än de äld­re

Spånga Tidning - - Spånga - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Li­ka si­na för­äld­rar men myc­ket grö­na­re – så kan man sam­man­fat­ta Spång­ae­le­ver­nas skol­val­re­sul­tat jäm­fört med hur de vux­na i om­rå­det rös­ta­de i riks­dags­va­let.

Tre av Spång­as sko­lor del­tog i det tra­di­tions­en­li­ga skol­va­let som hålls i sam­band med det rik­ti­ga riks­dags­va­let vart fjär­de år: Spånga grund­sko­la, Kun­skaps­sko­lan Spånga och Sund­by­sko­lan.

Och bar­nen rös­tar del­vis li­ka­dant som si­na för­äld­rar: Mo­de­ra­ter­na, som i riks­dags­va­let top­par i fle­ra av Spång­as val­di­strikt, vin­ner på bå­de Sund­by­sko­lan och Spånga grund­sko­la och ham­nar på andra­plats på Kun­skaps­sko­lan. Men det finns skill­na­der ock­så.

”Många tän­ker på mil­jön”

Mil­jön är up­pen­bar­li­gen en vik­tig val­frå­ga för Spång­as unga: bå­de Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et får hö­ga siffror på samt­li­ga tre sko­lor.

– Jag tror det be­ror på att många unga tän­ker på fram­ti­den, på mil­jön, att vädret blir var­ma­re, sä­ger Emil Tunc, som går i klass 9B på Sund­by­sko­lan.

Han får med­håll av klass­kam­ra­ter­na Carl Lör­ne, De­sirée Brisch och Anas­ta­sia Ku­nik.

– Sedan tror jag att just Cen­tern har tjä­nat på att de va­rit så myc­ket för jäm­ställd­het och emot SD, sä­ger De­sirée Birsch.

Att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sam­ti­digt fick 16,3 pro­cent av rös­ter­na på Sund­by­sko­lan, jäm­fört med cir­ka 7-10 pro­cent bland Spång­as vux­na, tar de in­te rik­tigt på all­var.

– Jag tror att många som in­te viss­te vad de skul­le väl­ja har skoj­rös­tat på SD, jag har hört fle­ra sä­ga det ef­teråt. Det är synd, det ha­de va­rit ro­li­ga­re att få se ett rik­tigt re­sul­tat, sä­ger Emil Tunc.

De fy­ra ni­or­na är än­då över­ens om att skol­va­let var en bra er­fa­ren­het som har lett till dis­kus­sio­ner med bå­de jämn­å­ri­ga och för­äld­rar.

– Det har va­rit kul. Mi­na för­äld­rar var själ­va osäk­ra på vil­ket par­ti de skul­le rös­ta på, så det har bli­vit prat hem­ma. Jag har lärt mig vad de oli­ka par­ti­er­na vill, sä­ger Carl Lör­ne.

In­te li­ka lo­ja­la som äld­re

De tyc­ker att det är po­si­tivt att unga väl­ja­re in­te är li­ka lo­ja­la med ett par­ti som ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner. De tror att unga rös­tar mer ide­o­lo­giskt än äld­re.

– Nu är in­te eko­no­mi så vik­tigt, mer miljö och ut­bild­ning, sä­ger De­sirée Brisch. Emil Tunc hål­ler med: – När man bör­jar job­ba och tjä­na peng­ar, då tän­ker man kanske mer på skat­ten, sä­ger han.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

240 styc­ken. GE­NE­RAL­RE­PE­TI­TION. Emil Tunc, De­sirée Brisch, Anas­ta­sia Ku­nik och Carl Lör­ne i klass 9B tyc­ke att skol­va­let var lä­ro­rikt och kul. I va­let 2022 är de med på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.