Kol­lek­tiv med konst­nä­rer mås­te flyt­ta – le­tar lo­kal

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Konst­närs­kol­lek­ti­vet Cre­a­ti­ve Gal­le­ry kan in­te läng­re va­ra kvar i si­na lo­ka­ler i Broms­ten. Nu le­tar de ef­ter en ny lo­kal som kan rym­ma de­ras konst. I Broms­tens in­du­stri­om­rå­de har konst­närs­kol­lek­ti­vet Cre­a­ti­ve Gal­le­ry hål­lit till i sex år. Där har ett tju­go­tal konst­nä­rer sam­sats om lo­ka­len på 650 kvadrat­me­ter.

Men nu är det slut med det. En­ligt Odd Ås­berg, en av konst­nä­rer­na i kol­lek­ti­vet, har fas­tig­hets­ä­ga­ren med­de­lat att de in­te läng­re kan va­ra kvar i lo­ka­len. Den 30 sep­tem­ber mås­te de flyt­ta ut. Som en till­fäl­lig lös­ning kom­mer de­lar av kol­lek­ti­vet att flyt­ta till konst­närs­kol­lek­ti­vet ”Sa­tans de­mo­kra­ti” i Sick­la, i vän­tan på be­sked från and­ra po­ten­ti­el­la lo­ka­ler.

Pla­nen är allt­så att verk­sam­he­ten ska fort­sät­ta som van­ligt, men på an­nat håll. En­ligt Odd för de en di­a­log med en fas­tig­hets­ä­ga­re om en an­nan lo­kal i Väs­te­rort.

– Vi hop­pas på ett be­sked om det snart och om det blir där kom­mer vi be­hö­va fler konst­nä­rer som vill va­ra med i kol­lek­ti­vet, sä­ger han.

För­ra hel­gen tog de far­väl av om­rå­det och lo­ka­ler­na med en konstut­ställ­ning med dryck och till­tugg, spel­ning­ar med oli­ka band och DJ:s.

LÄM­NAR. Konst­närs­kol­lek­ti­vet Cre­a­ti­ve Gal­le­ry mås­te flyt­ta från Broms­ten och bju­der in till av­slut­nings­fest. Odd Ås­berg, en av konst­nä­rer­na, på bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.