Sä­song­ens förs­ta snö­gub­be på plats

Spånga Tidning - - Spånga -

Ut­an­för fa­mil­je­cen­tra­len vid Spånga IP kun­de be­sö­ka­re i vec­kan spa­na in sä­song­ens – tro­li­gen – förs­ta snö­gub­be. Det var un­der ett sam­tal om kli­mat­för­änd­ring­ar som per­so­na­len kom på idén att ta va­ra på ”snön” som blir när isen i ishal­len spo­las. Nu hop­pas de att den kan fun­ge­ra som ”in­teg­ra­tions­gub­be”.

– Hit kom­mer för­äld­rar och barn bå­de från Spång­a­si­dan och Tensta­si­dan. Det är svårt att gå för­bi en snö­gub­be i sep­tem­ber. Ju fler som stan­nar, desto fler mö­ten kan det bli, sä­ger Lars Jo­hans­son, som job­bar på fa­mil­je­råd­giv­ning­en och är en av snö­byg­gar­na.

FO­TO: PRI­VAT

SO­CI­ALT GE­NI? Många stan­nar till vid snö­gub­ben och på fa­mil­je­cen­tra­len hop­pas man att det le­der till mö­ten mel­lan bo­en­de i Spånga och Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.