Lo­ka­la po­li­ti­ker: Grip de an­sva­ri­ga för at­tac­ker­na

”Man har satt en stäm­pel på Spånga-Tens­ta”

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou

Ole-Jör­gen Pers­son (M) och Sus An­ders­son (MP) re­a­ge­rar bå­da starkt ef­ter at­tac­ker­na mot Spånga- Tens­ta stads­dels­nämnd. ”An­mäl er själ­va”, sä­ger OleJör­gen Pers­son till gär­nings­per­so­ner­na.

Ef­ter fem at­tac­ker på tre vec­kor (se fak­taru­ta) rik­ta­de mot kom­mu­na­la verk­sam­he­ter i Spånga-Tens­ta, ef­ter­lys­te stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjel­lan­der kraft­tag från po­li­ti­ken och myn­dig­he­ter, i en in­ter­vju med Spånga Tid­ning.

– Vi be­hö­ver stöd från he­la sam­häl­let. Att man sät­ter ner fo­ten och sä­ger ”det­ta är in­te okej”. Vi mås­te job­ba emot de här kraf­ter­na i bå­de ord och hand­ling, sa han bland an­nat.

Nu re­a­ge­rar lo­ka­la po­li­ti­ker.

– Al­la for­mer av at­tac­ker mot vår för­valt­ning och vårt de­mo­kra­tis­ka sy­stem är na­tur­ligt­vis oac­cep­tab­la. De som lig­ger bakom ska iden­ti­fie­ras, gri­pas och straf­fas, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Även Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, är upp­rörd.

– Det hand­lar om at­tac­ker på sam­häl­let, på funk­tio­ner som vi har byggt upp som bland an­nat finns för att stöt­ta de all­ra sva­gas­te. Att in­te fler re­a­ge­rar på det­ta oro­ar mig, sä­ger hon.

Visst har stads­de­len fått stöd i den aku­ta si­tu­a­tio­nen, sä­ger hon. And­ra stads­de­lar har ställt upp med lo­ka­ler för de an­ställ­da när he­la för­valt­nings­hu­set be­höv­de sa­ne­ras. Sta­den har stöt­tat i sä­ker­hets­ar­be­tet.

– Men re­ak­tio­nen över­lag på det som hänt är un­ge­fär ”än­nu en hemsk sak som hänt i Spånga-Tens­ta”. Det är en följd av en lång­va­rig ac­cep­tans av pro­ble­men i vå­ra om­rå­den. Man har satt en stäm­pel, li­te som att ”det är ett ut­satt om­rå­de och då hän­der sånt”. I stäl­let för att al­la go­da kraf­ter ry­ter i från och sä­ger ”vi ska gö­ra allt vi kan för att stop­pa det här”, sä­ger Sus An­ders­son.

Ole- Jör­gen Pers­son är in­ne på sam­ma lin­je, men sä­ger ock­så:

– Till de som lig­ger bakom de här at­tac­ker­na vill jag sä­ga: Det ni gjort är fegt, ode­mo­kra­tiskt och full­stän­digt oac­cep­ta­belt. An­mäl er själ­va till po­li­sen. Re­spek­te­ra de­mo­kra­tiskt fat­ta­de be­slut, an­vänd di­a­log an­nars har ni ing­en rätt att ta­la.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON, MI­CHAEL FOLMER

UPP­RÖR­DA. Ole-Jör­gen Pers­son (M) och Sus An­ders­son (MP) re­a­ge­rar starkt ef­ter at­tac­ker­na mot kom­mu­na­la verk­sam­he­ter i Spånga-Tens­ta. Sto­ra bil­den: En­trén till för­valt­ning­en ska­da­des värst i at­tac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.