Ikea vill öpp­na i ci­ty

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Ike­as vd av­slö­jar nya pla­ner på en bu­tikslo­kal i cen­tra­la Stock­holm, en­ligt Fas­tig­hets­värl­den. Ikea drog sig ur pla­ner­na på ett att öpp­na ett va­ru­hus i Slakt­hus­om­rå­det. Men mö­bel­jät­ten gav in­te upp tan­ken på ett cen­tral stads­va­ru­hus för det.

Nu av­slö­jar tid­ning­en Fas­tig­hets­värl­den att Ikea le­tar ef­ter en stor bu­tikslo­kal in­nan­för tul­lar­na.

– Vi tit­tar på oli­ka for­mat. Med 5 000 kvadrat­me­ter skul­le vi få plats för att vi­sa all hem­in­red­ning på ett och sam­ma stäl­le, sä­ger Ike­as vd Hå­kan Sved­man i en in­ter­vju med tid­ning­en.

En­ligt Hå­kan Sved­man be­hö­ver lo­ka­ler­na in­te nöd­vän­digt­vis lig­ga i Ci­ty, och in­te hel­ler i ga­tu­ni­vå. Det in­ne­bär att fö­re­ta­get nu le­tar brett.

– Det vik­ti­ga är att det är en plats där män­ni­skor­na finns, sä­ger han i in­ter­vjun.

Ikea har gjort fle­ra för­sök och sats­ning­ar för att eta­ble­ra sig på oli­ka sätt i cen­tra­la Stock­holm. Bland an­nat har det öpp­nats en köks­bu­tik på Re­ge­rings­ga­tan som det finns pla­ner på att ex­pan­de­ra.

Fö­re­ta­get har även tit­tat på en lo­kal på Kungs­ga­tan, en­ligt Fas­tig­hets­värl­den.

– Det stäm­mer. Vi job­ba­de med en even­tu­ell eta­ble­ring där. Men vi gick in­te i mål.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LE­TAR. Ikea le­tar lo­ka­ler i cen­tra­la Stock­holm, av­slö­jar mö­bel­jät­tens vd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.