Vad hål­ler sos­sar­na i Stock­holm på med?

Spånga Tidning - - Spånga Tidning - HAM­PUS JARN­LO

När min kol­le­ga Andre­as Jen­nische träf­fa­de den då re­la­tivt okän­da Ka­rin Wann­gård (S) in­för va­let 2014 bad han hen­ne ta med en pryl som sym­bo­li­se­ra­de hen­ne i po­li­ti­ken. Wann­gård tog med sig ett bridge­spel. ”Dels tyc­ker jag myc­ket om att spe­la bridge, dels är det en sym­bol för att jag är en stra­te­gisk spe­la­re även i po­li­ti­ken”, sa hon då.

Ef­ter fy­ra år som fi­nans­bor­gar­råd sätts nu hen­nes stra­te­gis­ka kom­pe­tens verk­li­gen på prov. Och frå­gan är vad hon hål­ler på med.

Re­dan da­gen ef­ter va­let slog hon fast att det på­gick för­hand­ling­ar mel­lan Al­li­an­sen och MP trots att Da­ni­el Helldén (MP) be­stämt för­ne­ka­de det­ta.

Wann­gård fram­här­da­de och kon­sta­te­ra­de syr­ligt att ”Helldén gör Jerl­myr till fi­nans­bor­gar­råd. Det blir in­tres­sant att se hur det ska gå ihop med mo­tor­vägs­byg­gen och skat­te­sänk­ning­ar”.

Re­dan då kon­sta­te­ra­de jag att det var ett högt spel från Wann­gård att kallt räk­na med att MP:s på­ståd­da för­hand­ling­ar med Al­li­an­sen skul­le bra­ka sam­man. När det nu i ef­ter­hand fram­kom­mit att MP och S sam­ti­digt för­sökt bil­da mi­no­ri­tets­sty­re med L och C fram­står Wann­gårds tak­tik som än­nu mer obe­grip­lig.

Var­för var hon så snabb med att hänga ut MP sam­ti­digt som hon up­pen­bar­li­gen ha­de pla­ner på att fort­sät­ta sty­ra Stock­holm med dem?

När det nu be­kräf­tats att MP för sam­tal med Al­li­an­sen om ett nytt blågrönt sty­re är det V och Fi som skri­ker högst om ”MP:s svek mot si­na väl­ja­re”.

Wann­gård in­tar i stäl­let en ny för­so­nan­de ton. ”Inga dör­rar är stängda, i po­li­ti­ken mås­te man va­ra stor­sint”. Frå­gan är om hon kän­ner att det här hål­ler på att gli­da hen­ne ur hän­der­na el­ler om hon har ett sista äss i rock­är­men? Är hon den stra­teg hon sä­ger sig va­ra är det nog hög tid att dra fram det nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.