Det­ta har hänt

Spånga Tidning - - Spånga Tidning -

28 au­gusti. Brin­nan­de bildäck slängs in på med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta och i för­valt­nings­hu­set i Lun­da. Den förs­ta släck­tes snabbt men i Lun­da har he­la hu­set be­hövt sa­ne­ras.

1 sep­tem­ber. Mu­sik­fes­ti­va­len Gädca, som hölls i Spånga by sam­ma dag som Tens­ta mark­nad, höll på att in­te bli av i år. Sce­nen för­stör­des nat­ten in­nan ge­nom att nå­gon tän­de eld på en bil som körts fram till sce­nen. Ar­ran­gö­ren lyc­ka­des dock ge­nom­fö­ra fes­ti­va­len ge­nom att få dit en ny scen.

18 och 19 sep­tem­ber. So­ci­a­la in­sats- grup­pens kon­tor i Tens­ta är tills vi­da­re stängt (läs mer här in­till). För två vec­kor se­dan at­tac­ke­ra­des lo­ka­len två nät­ter i rad: först kros­sa­des al­la ru­tor, se­dan sköt nå­gon fle­ra skott mot fa­sa­den. Det finns ing­en miss­tänkt för nå­got av brot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.