200 nya bo­stä­der till Spånga

Spånga Tidning - - Sidan 1 - 073-600 54 96 stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

En ny stor Coop-bu­tik och 200 lä­gen­he­ter är pla­nen på den öde mar­ken bred­vid Lidl på Broms­tens­vä­gen. Ef­ter fle­ra för­se­ning­ar kan de­talj­pla­nen snart klub­bas. Det har gått åt­ta år se­dan KF fas­tig­he­ter köpte mar­ken på Broms­tens­vä­gen i Spånga. Här pla­ne­rar de öpp­na en ny Sto­ra Coop och bygg­her­ren Magno­lia bostad, som köpt bygg­rät­ter­na un­der re­sans gång.

Det nya kvar­te­ret är tänkt att ha bu­ti­ken i bot­ten­plan, med bu­tikspar­ke­ring­ar och bo­stads­par­ke­ring­ar.

Ovan­på byggs 200 lä­gen­he­ter med grön in­ner­gård. Vå­nings­an­ta­let i bo­stads­de­len va­ri­e­rar mel­lan två och sju vå­nings­plan.

Upp­re­pa­de för­se­ning­ar

Pro­jek­tet har för­se­nats fle­ra gång­er på grund av ut­bygg­na­den av Mäl­ar­ba­nan som tom­ten grän­sar till – men nu rör det på sig.

Näs­ta vec­ka vän­tas po­li­ti­ker­na i ex­plo­a­te­rings­nämn­den fat­ta be­slut om ex­plo­a­te­rings­av­tal och i no­vem­ber ska de­talj­pla­nen upp i stads­bygg­nads­nämn­den.

– Det in­ne­bär att de­talj­pla­nen kan vin­na la­ga kraft i de­cem­ber, för­ut­satt att ing­en över­kla­gar, sä­ger Re­no­ir Da­ny­ar, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Kan kom­ma igång näs­ta år

På Magno­lia bostad vill de sät­ta spa­den i mar­ken så snart som möj­ligt.

– När pla­nen har an­ta­gits sät­ter vi igång så snart som möj­ligt. Det är vis­sa ar­be­ten som ska syn­kas med Stock­holms stad men vi tror att vi kan kom­ma igång nå­gon gång un­der näs­ta år, sä­ger Hen­rik Me­et­hs, af­färs­ut­veck­lings­chef på Magno­lia bostad.

Tan­ken är att Coop­bu­ti­ken ska öpp­na un­der 2021.

Sex av lä­gen­he­ter­na ska bli LSS-bo­en­de. Om de res­te­ran­de bo­stä­der­na blir hy­reslä­gen­he­ter el­ler bo­stads­rät­ter när de är kla­ra är än­nu in­te be­stämt.

– Vi job­bar med bå­da upp­lå­tel­se­for­mer­na. En bland­ning är in­te ute­slu­tet, sä­ger Hen­rik Me­et­hs.

Kors­ning byggs om

Sam­ti­digt ska tre­vägs­kors­ning­en Spånga­vä­gen/ Broms­tens­vä­gen blir en fyr­vägs­kors­ning för att kun­der, bo­en­de och le­ve­ran­tö­rer ska kun­na kö­ra in till bu­ti­ken och det nya kvar­te­ret.

Det ska ock­så byg­gas en ny gång- och cy­kel­tun­nel un­der järn­vägs­spå­ren till and­ra si­dan där Broms­tens­sta­den ska växa fram. Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

VI­SION. Vid Broms­tens­vä­gen/Spånga­vä­gen pla­ne­ras 200 lä­gen­he­ter och en stor Coop­bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.