För­äld­rar ska få stöd på öpp­na för­sko­lan

På för­äld­raråd­giv­ning­en kan vux­na få stöd i sitt för­äld­ra­skap. Nu star­tar de ett sam­ar­be­te med öpp­na för­sko­lor­na i Spånga och Broms­ten för att nå ut till fler.

Spånga Tidning - - Spånga - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

RÅD­GIV­NING: ”Vill att Spång­a­för­äld­rar­na får ta del av det här”

– Det bäs­ta med att kom­ma hit till öpp­na för­sko­lan är att kom­ma hem­i­från, ha ett mål med da­gen och få träf­fa and­ra vux­na sam­ti­digt som bar­nen sti­mu­le­ras, sä­ger Eli­sa­beth Bergs­trand.

Hon och tre and­ra för­äld­rar sit­ter på gol­vet och småpra­tar på öpp­na för­sko­lan Sol­si­dan i Spånga cent­rum, mest om sa­ker kopp­lat till bar­nen och li­vet som för­äl­der.

De fles­ta kän­ner till att man kan vän­da sig till för­äld­raråd­giv­ning­en på fa­mil­je­cen­tra­len för stöd, om man be­hö­ver, och att där hålls för­äld­ra­kur­ser.

Di­la­ra Nor­berg, mam­ma till ettå­ri­ga Fre­ja och två äld­re barn, har själv del­ta­git i en så­dan kurs.

– Det är en bra och lätt­sam form, jag tyck­te att det var jät­te­bra, sä­ger hon.

För att nå fler för­äld­rar star­tar för­äld­raråd­giv­ning­en nu i oktober ett sam­ar­be­te med de öpp­na för­sko­lor­na i Spånga och Broms­ten. En gång i må­na­den kom­mer en för­äld­raråd­gi­va­re att va­ra där för att in­for­me­ra om verk­sam­he­ten och sva­ra på even­tu­el­la frå­gor.

Man ska ock­så hål­la dis­kus­sions­grup­per på plats.

– För­äld­rar­na kom­mer att få va­ra med och be­stäm­ma äm­nen, men det kan till ex­em­pel va­ra ru­bri­ker som ”Att ska­pa en trygg fa­milj”, ”Sys­kon­kär­lek” el­ler ”Gott prat mind­re tjat”, sä­ger Ka­ro­li­na Hell­berg, sam­ord­na­re för pro­jek­tet.

Skä­let bakom ini­ti­a­ti­vet är att man vill nå för­äld­rar i be­hov av stöd i ett ti­digt ske­de.

– Forsk­ning vi­sar att det är vik­tigt att kom­ma in ti­digt, att det har ef­fekt för barns må­en­de. Vi vill att det ska va­ra en låg trös­kel att kon­tak­ta oss om det se­na­re upp­står pro­blem som man be­hö­ver hjälp med, sä­ger Ka­ro­li­na Hell­berg.

För­äld­raråd­giv­ning­en är se­dan ti­di­ga­re re­gel­bun­det på de öpp­na för­sko­lor­na i Hjuls­ta och på Fa­mil­je­cen­tra­len.

– Nu ut­ö­kar vi. Vi vill ju att även Spång­a­för­äld­rar­na ska få del av det här, sä­ger hon.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

BRA STÄM­NING. Christop­her, 9 må­na­der, Olof, 6 må­na­der och Fre­ja, 1 år, le­ker nöjt ef­ter da­gens sång­stund på öpp­na för­sko­lan Sol­si­dan, me­dan för­äld­rar­na småpra­tar. I bak­grun­den: No­or Su­lei­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.