Tiovå­nings­hus pla­ne­ras i Broms­tens­sta­den

Spånga Tidning - - Spånga -

Etapp två i Broms­tens­sta­den pla­ne­ras på bå­da si­dor om Skogs­ängs­vä­gen som idag går ge­nom Broms­tens in­du­stri­om­rå­de. Det in­ne­bär 1000 nya lä- gen­he­ter och en för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar.

Hu­sen byggs med pri­va­ta går­dar och verk­sam­hets­lo­ka­ler i bot­ten ut mot Skogs­ängs­vä­gen, som blir en ga­ta med stads­ka­rak- tär. Höj­den blir sex vå­ning­ar mot ga­tan och mel­lan fy­ra och fem mot Spång­a­ån re­spek­ti­ve järn­vä­gen. Vid två kvar­ters­hörn blir det åt­ta re­spek­ti­ve tio vå­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.