Po­li­sen väd­jar till all­män­he­ten ef­ter at­tac­ker­na

Spånga Tidning - - Västerort - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Ing­en är än­nu miss­tänkt för nå­gon av de fem at­tac­ker mot kom­mu­na­la verk­sam­he­ter som sked­de i Spånga-Tens­ta i bör­jan på hös­ten. Nu väd­jar po­li­sen om fler tips från all­män­he­ten. Än­da se­dan de förs­ta at­tac­ker­na sked­de den 28 au­gusti, då nå­gon kas­ta­de in brin­nan­de bildäck i för­valt­nings­hu­set i Lun­da och med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta, har po­li­sen job­bat ut­i­från te­o­rin att det är miss­nö­je med nå­got be­slut som lig­ger bakom.

So­ci­a­la in­sats­grup­pen, SIG: s lo­ka­ler at­tac­ke­ra­des ock­så ba­ra någ­ra vec­kor se­na­re. Och ett av po­li­sens upp­slag är att det kan hand­la om miss­nö­je med att reg­ler­na kring SIG ny­li­gen har ”stra­mats åt”.

SIG job­bar med att stöt­ta unga som vill läm­na ett kri­mi­nellt liv bakom sig men även ak­tivt kri­mi­nel­la per­so­ner up­pe­höll sig i lo­ka­len fram tills ny­li­gen då stads­de­len sat­te stopp för det.

Men nå­gon miss­tänkt finns in­te för nå­gon av hän­del­ser­na.

– Vi job­bar brett. Att nå­gon är miss­nöjd med ett be­slut är i sig ett brett upp­slag som in­ne­bär väl­digt många miss­tänk­ta. Det kan va­ra kopp­lat till SIG men det kan ock­så hand­la om helt and­ra in­di­vi­du­el­la be­slut som någ­ra per­so­ner är miss­nöj­da med, sä­ger To­mas San­din, an­sva­rig för ut­red­ning­ar­na i lo­kal­po­lis­om­rå­de Rin­ke­by.

I för­ra vec­kan släpp­te po­li­sen där­för en över­vak­nings­film till någ­ra me­di­er, bland an­nat Af­ton­bla­det. Den är från den 28 au­gusti och vi­sar när två maske­ra­de per­so­ner tän­der eld på ett bildäck vid med­bor­gar­kon­to­ret i Tensta­gång­en. Knappt en halv­tim­me se­na­re at­tac­ke­ra­des även för­valt­nings­hu­set i Lun­da.

Nu hop­pas man på att få in tips från all­män­he­ten om vil­ka som lig­ger bakom.

– I vårt om­rå­de är in­te po­li­sen och and­ra myn­dig­he­ter de förs­ta man pra­tar med. Men vå­ra om­rå­de­spo­li­ser har va­rit ute och pra­tat med många. Vi har in­te fått nå­gon in­for­ma­tion som pe­kar mot nå­gon spe­ci­fik in­di­vid, sä­ger To­mas San­din och tilläg­ger:

– Vi job­bar på och hop­pas på mer tips från all­män­he­ten nu.

Vet du nå­got? Kon­tak­ta po­li­sen på te­le­fon 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.