Graf­fiti blir kvar trots vallöf­tet

Spånga Tidning - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Ett av Al­li­an­sens tyd­li­gas­te vallöf­ten var att de lag­li­ga graf­fiti­väg­gar­na i stan skul­le ri­vas vid en val­se­ger. Men så blir det in­te. Un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den in­led­de den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten sitt sty­re med att slo­pa noll­to­le­ran­sen mot graf­fiti som in­för­des un­der al­li­an­sens flagg. Un­der de se­nas­te fy­ra åren har fle­ra lag­li­ga väg­gar för graf­fiti rests, fle­ra på Sö­der­malm samt i Fars­ta och Spång­aTens­ta.

Ett av M, KD och L:s sto­ra vallöf­ten har va­rit att ri­va väg­gar­na vid ett maktskifte, bland an­nat med hän­vis­ning till ökad ned­skräp­ning och il­le­galt klot­ter kring väg­gar­na. Cen­ter­par­ti­et har va­rit emot en riv­ning, men skri­ver i Al­li­an­sens ge­men­sam­ma val­ma­ni­fest un­der på en noll­to­le­rans mot klot­ter och ned­skräp­ning.

”Re­ser inga nya väg­gar”

Makt­skif­tet är nu ett fak­tum. Men väg­gar­na – de blir kvar. Det med­de­lar Karin Ernlund, grupple­da­re för C, som är de som kom­mer att an­sva­ra för kul­tur- och stads­mil­jöfrå­gor.

– Vi har gjort en över­ens- kom­mel­se om att de väg­gar som finns in­te kom­mer att ri­vas, sam­ti­digt som vi kom­mer att skär­pa och sat­sa mer på ar­be­tet mot ned­skräp­ning och även ut­ö­ka klot­ter­sa­ne­ring­en. Vi kom­mer dock in­te re­sa någ­ra nya väg­gar i kom­mu­nal re­gi.

Svårt po­li­tiskt lä­ge

Att många som rös­tat på Al­li­ans­par­ti­er­na vän­tat sig att väg­gar­na rivs vid en se­ger, kom­men­te­rar An­na Kö­nig Jerl­myr, fi­nans­bor­gar­råd för Mo­de­ra­ter­na som är det par­ti som dri­vit den hår­das­te lin­jen mot väg­gar­na, så­här:

– Jag tror att väl­ja­re är med­vet­na om det svå­ra po­li­tis­ka lä­get. Vår lin­je har va­rit att av­veck­la me­dan and­ra i vår nya ko­a­li­tion ve­lat ut- veck­la väg­gar­na. Det här är en kom­pro­miss, det hand­lar om att ge och ta.

An­na Kö­nig Jerl­myr (M) har ti­di­ga­re sagt att när det kom­mer till klot­ter­sa­ne­ring sat­sar hon hell­re på barns möj­lig­het till id­rott än vux­na män som vill klott­ra. En be­döm­ning hon fort­fa­ran­de står fast vid.

– Men för oss har det va­rit vik­tigt att om väg­gar­na är kvar mås­te det ock­så ske till­sam­mans med ökad sats­ning på klot­ter­sa­ne­ring. Vi hop­pas kun­na hus­hål­la med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar så att vi bå­de kan gö­ra det och stär­ka barns möj­lig­het till id­rott.

V: ”När po­li­tik är som bäst”

Mat­hi­as Le­ve­born ( V), Sö­der­malms stads­dels­nämnd, är nöjd över be­slu­tet.

– Jag är in­te för­vå­nad. Väg­gar­na är en av de störs­ta suc­cé­er­na som den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten har haft, de an­vänds he­la ti­den, upp­märk­sam­mas av världs­me­dia och är helt en­kelt för upp­skat­ta­de för att ri­vas. Det här är när po­li­tik är som bäst, att Mo­de­ra­ter­na har kun­nat släp­pa pre­stigen och se den prak­tis­ka nyt­tan.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

KVAR­STÅR. De lag­li­ga graf­fiti­väg­gar­na som skul­le bort vid ett maktskifte blir kvar, med­de­lar Cen­ter­par­ti­et i stads­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.