När blev skriv­stil och ”da­tor­kör­kort” pas­sé?

Spånga Tidning - - Hej Spanga - LOUISE BORNHALL Re­por­ter Pra­ta med mig! louise.bornhall @di­rekt­press.se

” Den här vec­kan är ty­värr li­te tajt för mig, hur ser näs­ta vec­ka ut för dig?” Det här är en me­ning jag skri­vit i sms till kom­pi­sar allt för of­ta det se­nas­te året, i takt med att stress­fläc­kar­na spri­dit sig över hal­sen. In­ne­bär det här att jag bli­vit vux­en? När hän­de i så fall det?

Härom­vec­kan fick vi på re­dak­tio­nen re­da på att ele­ver in­te lär sig skri­va skriv­stil i sko­lan läng­re. Jag och kol­le­gor­na choc­ka­des över det här, men se­kun­den ef­ter kän­de vi oss al­la gans­ka gam­la. Det kom fram att nå­gon lärt sig skri­va skriv­ma­skin i sko­lan, att samt­li­ga av oss fick ta kör­kort för att få sy på sy­ma­skin och vi min­des till­ba­ka till ti­den man in­te kun­de ringa på den fas­ta te­le­fo­nen sam­ti­digt som nå­gon i fa­mil­jen var ute på in­ter­net.

Apro­på in­ter­net tog jag da­tor­kör­kort när det be­gav sig, på låg­sta­di­et i bör­jan av 00-ta­let. Vi gick grupp­vis till da­tor­sa­len (det fanns ba­ra en hand­full da­to­rer), där vi lär­de oss att spa­ra ner bil­der på Dis­ney-fi­gu­rer vi hit­ta­de på nä­tet, och fick i upp­gift att klip­pa in dem i ett word-do­ku­ment där vi skrev vå­ra namn i val­fritt, frä­sigt typ­snitt.

När vi lyc­kats prin­ta ut ka­la­set var da­tor­kör­kor­tet vårt: ett la­mi­ne­rat, pa­stell­fär­gat pap­per med vå­ra namn på. Hur det skul­le an­vän­das för­blir än i dag oklart.

Den här vec­kan har jag fyllt 23. När blev jag vux­en? An­tag­li­gen hän­de det nå­gon­stans mel­lan det att mitt da­tor­kör­kort se­dan länge bli­vit ut­da­te­rat och jag bör­ja­de stäl­la frå­gor som ”hur ser näs­ta vec­ka ut?” till mi­na kom­pi­sar. Bäg­ge de­lar­na är dock li­ka skräm­man­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.