Blomfest på nämnd­mö­tet

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou

Un­der för­ra veckans stads­dels­nämndsmö­te i Spång­a­fol­kan märk­tes det grön­blåa skif­tet i po­li­ti­ken tyd­ligt, även om den ”nya nämn­den” in­te är be­slu­tad än. Pre­cis som de se­nas­te fy­ra åren sving­a­des ord­fö­ran­de­klub­ban av Sus An­ders­son (MP).

Te­o­re­tiskt skul­le hon kun­na få fort­sät­ta gö­ra det ef­ter års­skif­tet, ef­tersom Mil­jö­par­ti­et fort­sät­ter sty­ra sta­den, men med si­na nya kom­pi­sar i al­li­an­sen.

Men vil­ket av ma­jo­ri­tets­par­ti­er­na som får ord­fö­ran­de­pos­ten den här man­dat­pe­ri­o­den be­slu­tas först i de­cem­ber i Stads­hu­set, och Mil­jö­par­ti­et bac­ka­de som be­kant re­jält i kom­mun­va­let.

– Det är för ti­digt att sä­ga nå­got om det, sa Sus An­ders- son själv un­der kaf­fe­pa­u­sen när stads­dels­nämn­den sam­man­träd­de för­ra tors­dags­kväl­len i Spång­a­fol­kan.

Kväl­lens blom­mor

Men det nya grön­blåa sam­ar­be­tet märk­tes än­då tyd­ligt un­der kväl­len. MP, M, L och er­sät­ta­ren KD la­de fle­ra sär­skil­da ut­ta­lan­den till­sam­mans och när mo­de­ra­ten Mar­kus Bir­gan­der traditionsenligt skul­le upp­märk­sam­mas för att ha fyllt jämnt var ord­fö­ran­den märk­bart nöjd med blom­va­let.

– Vi lyc­ka­des få tag på den här grön­blå or­kidén, sa hon och kra­ma­de om Mar­kus Bir­gan­der.

Han såg glad ut men kun­de in­te hål­la sig från att på­pe­ka att sor­ten fak­tiskt ba­ra het­te ”Ma­gic blue”.

So­ma­lis­ka mo­dersmåls- och för­äld­ra­för­e­ning­en kom med blom­mor och ett in­ra­mat ”tack” till stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjel­lan­der. På det sät­tet vil­le de tac­ka för hur han och för­valt­ning­en han­te­rat at­tac­ker­na mot stads­dels­för­valt­ning­en i bör­jan på hös­ten.

Kväl­lens PR-plan

Som­mar på tor­get, årets nya som­mar­lovs­sats­ning, med le­kar och ak­ti­vi­te­ter för barn och unga på fy­ra av stads­de­lens torg, pla­ne­ras även till 2019.

Po­li­ti­ker­na fick en drag­ning av hur det gått och det vi­sa­de sig att be­tyd­ligt fler del­ta­git på Tens­ta och Hjuls­ta torg, än på Broms­tens och Spånga torg.

– Om vi ha­de mark­nads­fört det mer in­nan sko­lor­na slu­ta­de ha­de vi kun­nat loc­ka fler. Nu var det många som in­te kän­de till Som­mar på tor­get. Det finns en stor för­bätt­rings­po­ten­ti­al, sa pro­jekt­le­da­ren Ami­ra Wi­an­der.

Lek­par­ker på ta­pe­ten

In­te mind­re än fy­ra med­bor­gar­för­slag på te­mat lek­par­ker har skic­kats in till för­valt­ning­en av Spånga-Tensta­bor. Ett hand­lar om att man vill se en ny lek­park vid Spånga IP.

Två för­slag går ut på att det bor­de fin­nas en te­ma­lek­park i stads­de­len, som fö­re bil­der nämn­des bland an­nat Ugg­le­par­ken på Kungs­hol­men och Mul­le Meck i Sol­na.

Den fjär­de för­slags­stäl­la­ren öns­kar att den be­fint­li­ga parkle­ken Spånga by ska va­ra öp­pen även på hel­ger­na.

FO­TO: STELLA PAPAPANAGIOTOU

BLOM­MA. En grön­blå blom­ma över­läm­na­des till mo­de­ra­ten Mar­kus Bir­gan­der av Sus An­ders­son (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.