Fle­ra brän­der på Brom­ma­för­sko­lor

Spånga Tidning - - Västerort -

Det var vid 20.30 i tis­dags kväll som lar­met om bran­den på en för­sko­lan Ring­en i Brom­ma kyr­ka kom. Bå­de rädd­nings­tjänst och po­lis var på plats och en halv­tim­me se­na­re var bran­den släckt.

– Po­li­sen var där för att un­der­lät­ta rädd­nings­tjäns­tens ar­be­te och ut­rö­na om det fanns nå­gon brotts­miss­tan­ke i sam­band med bran­den, sä­ger Per Fahl­ström på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Det är oklart vad som or­sa­ka­de bran­den och där­för är hän­del­sen an­mäld som ska­de­gö­rel­se.

Verk­sam­he­ten på för­sko­lan var på tis­da­gen igång som van­ligt.

Ef­ter hän­del­sen kom upp­gif­ter om att det ti­di­ga­re un­der tis­da­gen brun­nit på för­sko­lan Guld­kro­nan, som lig­ger i när­he­ten. Då i en barn­vagn som par­ke­ra­des ut­an­för sko­lan när en för­äl­der skul­le häm­ta sitt barn.

Bi­trä­dan­de för­sko­le­chef Ma­lin Karls­son be­rät­tar om yt­ter­li­ga­re en in­ci­dent som in­träf­fa­de i för­ra vec­kan, när nå­gon el­dat ut­an­för en­trén till Guld­kro­nan.

– Man ha­de för­sökt tän­da på ett kod­lås som sit­ter vid dör­ren. Det bru­kar in­te hän­da så myc­ket så­dant här, sä­ger hon.

Samt­li­ga hän­del­ser är an­mäl­da till po­li­sen. Det finns ing­en miss­tänkt för nå­gon av hän­del­ser­na.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SKA­DE­GÖ­REL­SE. På tis­dags­kväl­len brann ett lek­saks­för­råd på en för­sko­la i Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.