DET KÄNNS SOM NUELLER ALD­RIG

SPORTBLADETS STE­FAN HOLM: TRE ÅR MED STÄNGD LI­GA – DET ÄR DAGS ATT TA AN­SVAR, SKIPPA GLÄDJEKALKYLERNA OCH TÄN­KA LÅNG­SIK­TIGT

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Det är, som det he­ter, upp­takts­träff in­för elit­se­rie­pre­miä­ren. De ­se­nas­te åren har Fri­ends are­na fun­ge­rat som sam­lings­plats men ef­tersom Vm-del­täv­ling­en har flyt­tats till Hall­sta­vik har ock­så me­di­e­träf­fen flyt­tats.

Va­let föll på Cla­ri­on Ho­tel Sign vid Nor­ra Ban­tor­get i cen­tra­la Stock­holm. Se­nast jag be­sök­te ett av kon­fe­rens­rum­men här var det för att in­ter­vjua min barn­dom­si­dol Björn Borg, som med­ver­ka­de när Tom­my Engs­trand lan­se­ra­de sin bok ”Mäs­ta­re jag mött”.

In­led med ett väns­ter­varv

Den här da­gen träf­far jag and­ra gam­la hjäl­tar med skill­na­den att de fort­fa­ran­de är ­ak­ti­va. Upp­läg­get är en­kelt. De le­da­re och ­fö­ra­re som är på plats för att re­pre­sen­te­ra elit­se­ri­e­la­gen ska kal­las upp på sce­nen av in­hyr­de kon­fe­ren­ci­ern Jan­ne­blomqvist. Mik­ro­fo­nen de ska an­vän­da lig­ger på ett li­tet ­kafé­bord som är pla­ce­rat så att al­la­mås­te ­in­le­da ett väns­ter­varv för att ta sig dit. Här ska det in­te kun­na ske någ­ra miss­för­stånd.

Kloc­kan när­mar sig ett och den tv-sän­da de­len ska snart bör­ja. Des­sa sto­fi­ler till pro­fi­ler skru­var upp vo­ly­men på si­na hö­r­ap­pa­ra­ter och vän­tar på att de­ras namn ska ­ro­pas upp. Det är li­ka de­lar press­kon­fe­rens och tand­lä­kar­mot­tag­ning. Fö­ra­re och le­da­re­sit­ter där de sit­ter, på plast­sto­lar som har ­­pla­ce­rats i pryd­li­ga ra­der fram­för po­di­et. Mor­gan An­ders­son har re­ser­ve­rat tre, Mi­kael­teurn­berg fem. Det är högt till tak, bok­stav­ligt och bild­ligt.

”Greg Han­cock.” Den gam­le jän­ka­ren ska kö­ra i Må­lil­la och kli­ver upp på sce­nen och åter­ger si­na min­nes­bil­der från Dac­ke­fej­den. Han ha­de tyd­li­gen nått ton­å­ren då, när bön­der­na in­led­de sitt upp­ror mot Gustav Va­sa.

”An­ders Fröjd.” Han pil­lar på sitt grå­nan­de skägg, be­rät­tar hur han 1948 gjor­de Fil­by­ter­na till svens­ka mäs­ta­re och lis­tar se­dan de 37 klub­bar han har job­bat i se­dan dess.

”Ste­fan Bäck­ström.” På bit­tert dal­mål ­be­rät­tar ”Tos­se” hur han er­öv­ra­de värl­den med kung To­ny, vil­ket får kung Ljung att rusaupp på sce­nen och klar­gö­ra att det ­åt­minsto­ne i Väs­ter­vik är han som har härs­kat se­dan ti­digt 1970-tal.

”Pi­otr Pro­ta­si­ewicz.” Han är tyd­li­gen in­te här, mis­sa­de upp­takts­träf­fen på grund av att färd­tjäns­ten ­kör­de till fel adress i San­na­hed.

”Mi­kael Wi­re­brand.” Han är på plats och av­slö­jar att Vet­lan­da kom­mer att skri­va in Conny Samuelsson i trup­pen när trans­fer­fönst­ret öpp­nar.

Med på scen: en ton­å­ring!

Ing­et av det där är för­stås sant, men ni för­står vart jag vill kom­ma. Speed­way­fa­mil­jen är li­ten och det är sam­ma med­lem­mar som dy­ker upp år ef­ter år ef­ter år. Det blir så i en sport där bå­de an­ta­let fö­ra­re och kom­pe­ten­ta le­da­re är kraf­tigt be­grän­sat.

En ny sä­song be­ty­der säl­lan nya ti­der, men vi får åt­minsto­ne se en li­ten glimt av fram­ti­den. Med sig upp på sce­nen har Wi­re­brand och hans kol­le­ga Mi­kael Karls­son nå­got så unikt som en ton­å­ring som kör speedway och är på väg att eta­ble­ra sig i elit­se­ri­en.

Pojkspo­ling­en är 19 år och kom­mer från Ma­ri­an­nelund, det där sam­häl­let som Ida skul­le se från flagg­stång­ens topp.

Det känns som att jag ska träf­faen kär ­gam­mal vän som jag in­te har sett på ett tag. Jag ser verk­li­gen fram emot mö­tet, men kän­ner sam­ti­digt en gna­gan­de oro. Hur mår du egent­li­gen, äls­ka­de speedway? Jag öns­kar in­ner­ligt att du vi­lar upp dig un­der de tre kom­man­de åren och går stärkt in i fram­ti­den.

– Ho­nom kän­ner jag in­te igen, er­kän­ner Jan­ne Blomqvist.

– Filip Hjelm-e-land, be­rät­tar Mi­kael Karls­son med be­to­ning på det ”e” som in­te finns.

Det är möj­ligt att jag tän­ker med hjär­tat, men jag vill gär­na tro att svensk speedway har en fram­tid även om ing­en vet hur den sta­vas el­ler ser ut. Den tron stärk­tes un­der upp­takts­träf­fen för det är förs­ta gång­en jag har va­rit på en så­dan här till­ställ­ning ut­an att samt­li­ga le­da­re och fö­ra­re pra­tar om SM­guld. Tun­nel­se­en­det har er­satts med vid­synt­het och det är en för­ut­sätt­ning för att spor­ten ska över­le­va.

Al­la i lo­ka­len vet att speed­way­en in­te har mått bra och jag an­tar att många av de som är här har li­dit själ­va. En rad klub­bar har ju för­satts i kon­kurs och an­ta­let fö­ra­re har sjun­kit långt un­der smärt­punk­ten. 1988 fanns det 278 li­cen­si­e­ra­de 500-fö­ra­re i Sve­ri­ge. Tret­tio år ­se­na­re är an­ta­let ne­re på 70. I det av­se­en­det får lan­dets ­tred­je störs­ta are­naid­rott ­var­pa och fris­be­e­golf att ­fram­stå som sto­ra folk­spor­ter.

Får ta­lang­er­na chan­sen?

I mi­na ögon är To­ny Rickardsson fort­fa­ran­de den störs­ta stjär­nan i svensk speedway. Ja, ma­sen som dan­sa­de i tv har vun­nit sex Vm-guld. Han slu­ta­de 2006 och fö­rar­na som skul­le ta över på världs­sce­nen är fort­fa­ran­de lan­dets bäs­ta: Andre­as Jons­son, Antonio Lindbäck och Fred­rik Lind­gren. Det sä­ger väl­digt, väl­digt myc­ket om åter­väx­ten.

Tri­on är där de är i dag för att de fick chans ef­ter chans ef­ter chans i si­na mo­der­klub­bar. Elit­se­ri­en är be­tyd­ligt bätt­re i dag men jag hop­pas att klubble­dar­na ger ­da­gens ta­lang­er sam­ma för­ut­sätt­ning­ar nu när li­gan är stängd. Det känns som att det är nu el­ler ald­rig. De tre kom­man­de åren kom­mer ing­et lag åka ur elit­se­ri­en på sports­li­ga grun­der, så det är dags för klub­bar­na att ta ­an­svar, skippa­ glädjekalkylerna och tän­ka lång­sik­tigt. För speed­way­ens skull. Näs­ta tisdag går tejpen upp och det är så myc­ket mer än ett Sm-guld som står på spel. 2018 bör­jar den ge­men­sam­ma kam­pen om fram­ti­den. Go for it, Filip Hjelm­land!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.