CHATRINE VAR FÖRS­TA KVIN­NAN – NÄR KOM­MER NÄS­TA?

Speedwaybibeln - - Krönika Holm - Ste­fan Holm

2013 blev hon den förs­ta kvin­nan som kör­de all­svensk speedway.

Chatrine Fri­man Henriksson vän­tar fort­fa­ran­de på sin ef­ter­trä­da­re.

Det finns tje­jer i fle­ra av lan­dets knat­te­lag, men ge­nom åren är det yt­terst få kvinn­li­ga fö­ra­re som har gått vi­da­re till stor cykel.

Det kla­rast ly­san­de un­dan­ta­get he­ter Chatrine Fri­man Henriksson.

Hon kör­de 2013 sex mat­cher i all­svens­kan för Gnis­tor­na och bi­drog med två po­äng på si­na tolv heat. Un­der sä­song­en var hon lag­kam­rat med Mi­kael Max och Pe­ter Ljung och täv­la­de mot fö­ra­re som Andre­as Jons­son, Antonio Lindbäck, Kim Nils­son, Pe­ter Karls­son och ­Jacob Thors­sell.

Den i dag 27-åri­ga skåns­kan täv­la­de i hu­vud­sak för Mal­mö­klub­bens di­vi­sion 1lag men hann ock­så med en sä­song i dans­ka Es­b­jerg, som sat­te ihop ti­der­nas förs­ta dam­lag.

Chatrine Fri­man Henriksson har ald­rig ång­rat sitt id­rotts­val.

– Speedway är fruk­tans­värt ro­ligt. För min del bör­ja­de allt med att pap­pas kom­pis ha­de speed­way­sko­la i Malmö. Jag var 13 år då, så jag bör­ja­de rätt sent. Ef­ter ­knat­te­ti­den blev det na­tur­ligt att gå över till 500 ku­bik och se­dan kör­de jag i tio, el­va år. Var­je helg var jag ute med pap­pa på väg­ar­na. Jag ­täv­la­de bå­de in­di­vi­du­ellt och i lag men lag­täv­ling­ar var all­tid ro­li­gast, sä­ger hon.

Det hän­de in­te många gång­er un­der ­kar­riä­ren, men möt­te Chatrine på hem­ma­plan en fö­ra­re av sam­ma kön het­te hon Martina Wass­ber­ger.

Chatrine Fri­man Henriksson öns­kar att fler tje­jer skul­le upp­täc­ka speedway, men på se­ni­or­ni­vå är intresset svalt på grän­sen till obe­fint­ligt.

Pro­ble­met är det­sam­ma i al­la speed­way­na­tio­ner, även om ­fö­ra­re som ar­gen­tins­kan Mi­cae­la Ba­zan och Hay­ley Per­rault, USA, för­sö­ker liv­nä­ra sig på speed­way­en.

– Om spor­ten läm­par sig för tje­jer? Ja, det tyc­ker jag. Tit­ta på mo­tocros­sen, där finns det be­tyd­ligt fler tje­jer. Det är hur många som helst, men det blir väl mer ­na­tur­ligt att bör­ja med en sport där det finns and­ra ­tje­jer. Jag var i prin­cip all­tid ­en­sam, sä­ger Chatrine.

Hon kör­de sin sis­ta täv­ling 2013, var­ef­ter hon flyt­ta­de till Umeå för att stu­de­ra.

– Det var en upp­vis­nings­täv­ling med ­and­ra tje­jer i Po­len. Det var väl­digt kul ­ef­tersom det var så myc­ket publik, sä­ger Chatrine Fri­man Henriksson, som i dag ­sit­ter i MK Tänd­stif­tets val­be­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.