Karls­son till­ba­ka – då ska Dac­kar­na bli bäst igen: Går in­te att ha bätt­re fö­ra­re

Speedwaybibeln - - Krönika Holm - Ste­fan Holm

Han var en av fö­rar­na när Dac­kar­na blev svens­ka mäs­ta­re 2007.

Nu är han till­ba­ka för att i rol­len som lag­le­da­re hjäl­pa klub­ben till ett nytt Sm-guld.

– För­ut­sätt­ning­ar­na finns, så vi får gö­ra ett för­sök di­rekt, sä­ger Pe­ter Karls­son, 48.

Han var ba­ra 15 år när han 1985 gjor­de elit­se­ri­e­de­but för Ör­nar­na, i en regn­match mot Ka­par­na. Ef­tersom fix­stjär­nan Jan­ne ­An­ders­son sak­na­des i mot­stån­dar­la­get ­be­höv­de Ma­ri­estads-klub­ben in­te flax för att vin­na, men myc­ket mer än så minns in­te ­Pe­ter Karls­son.

Han har tyd­li­ga­re min­nes­bil­der från när han se­na­re un­der sä­song­en fick hop­pa in i mö­tet med Ga­mar­na och ställ­des mot ­ex-världs­mäs­ta­ren An­ders Mi­chanek och Kent Rickardsson, sto­re­bror till en viss To­ny.

”PK” var in­te den bly­ga ­ty­pen och vi­sa­de bak­hju­let för bå­da två.

– Mi­chanek var ju en storå­ka­re, men jag slog ho­nom. Det kan in­te ha va­rit ro­ligt att få stryk av en 15-åring.

Har du på­mint ho­nom om det där hea­tet?

– Nä, då smäl­ler det nog, ­sä­ger Pe­ter och skrat­tar.

Först i fjol, då han till­hör­de Pi­ra­ter­na, kör­de han som 47-åring sitt sis­ta heat i högs­ta se­ri­en. 32 ­sä­song­er fick räc­ka för evig­hets­ma­ski­nen från Ska­ger­svik, men han läm­nar var­ken speed­way­en el­ler elit­se­ri­en.

”Vi kom­plet­te­rar varand­ra bra”

2018 gör Pe­ter Karls­son sitt förs­ta år som lag­le­da­re i Dac­kar­na, där han er­sät­ter Mi­kael ”Krå­ka” Karls­son. I Må­lil­la­klub­ben åter­före­nas han med sin lil­le­bror Mi­kael Max, som fun­ge­rar som ban­chef.

Hans as­si­stent är ock­så allt an­nat än obe­kant. Jo­han Karls­son, som han he­ter, fun­ge­ra­de som Pe­ters me­ka­ni­ker i två de­cen­ni­er.

– Om han in­te va­rit med är det in­te sä­kert att jag ha­de ta­git upp­dra­get. När jag kör­de viss­te jag om jag vun­nit ett heat, men in­te myc­ket mer än så. Jo­han kom­mer att fort­sät­ta­ va­ra min tak­tis­ka sif­fer­man me­dan jag har bra ögon för det som hän­der på ba­nan. Vi kom­plet­te­rar varand­ra bra, sä­ger Pe­ter Karls­son.

När hans för­re spon­sor To­mas Karls­son, som är ord­fö­ran­de i Dac­kar­na, kom med ­job­ber­bju­dan­det i hös­tas be­höv­de ”PK” ing­en läng­re be­tän­ke­tid.

– Jag och To­mas är bra vän­ner, bror­san är där och jag kän­ner många and­ra i och ut­an­för klub­ben. För ett så­dant uppdrag var det själv­klart att jag skul­le ham­na i Dac­kar­na, ­sä­ger Pe­ter Karls­son.

”Vi har två grym­ma po­lac­ker”

Han kör­de för klub­ben 2004–2010 och var en av de störs­ta hjäl­tar­na när Dac­kar­na vann Sm-guld 2007. Väst­gö­ten vil­le myc­ket som fö­ra­re och i det av­se­en­det är han oför­än­der­lig.

– Det skul­le va­ra jät­te­kul att va­ra in­blan­dad i ett lagSm-guld som le­da­re. När det blir står skri­vet i stjär­nor­na, men vi får gö­ra ett för­sök ­di­rekt. För­ut­sätt­ning­ar­na finns ju. Dac­kar­na är en ­jät­te­bra klubb med bra or­ga­ni­sa­tion, bra fans, bra are­na och bra trupp. Om led­ning­en är bra åter­står att se, men vi ska för­sö­ka va­ra det.

Vil­ka lag står det mel­lan?

– Jag har in­te stu­de­rat de and­ra, men al­la lag är kom­pe­ten­ta. Sme­der­na har sä­kert ett slag­kraf­tigt lag och har dess­utom ett Sm-guld i ryg­gen. De är med där up­pe och Ros­pig­gar­na ­kom­mer att va­ra med och faj­tas.

När Pe­ter Karls­son till­träd­de tjäns­ten var Patryk Du­dek den en­de fö­ra­ren som ha­de kon­trakt med Dac­kar­na. Fred­rik Lind­gren och Pe­ter Ljung har bytt ar­bets­gi­va­re me­dan and­ra fö­ra­re val­de att stan­na kvar.

– Även om det har bli­vit li­te för­änd­ring­ar känns det som ett rik­tigt dac­ke­lag. Vi har en stom­me kvar och någ­ra rik­tigt bra ny­för­värv. Vi har två grym­ma, unga po­lac­ker och det är de som ska ta po­äng­en. För­ra året ha­de bå­da vitt­ring på Vm-gul­det, så det går in­te att ha bätt­re fö­ra­re, sä­ger Pe­ter Karls­son.

För att av­las­ta Du­dek och Ma­ci­ej Ja­nowski har klub­ben vär­vat två av Pe­ters på al­la sätt gam­la lag­kam­ra­ter, fyr­fal­di­ge världs­mäs­ta­ren Greg Han­cock, 47, och Hans An­der­sen, 37.

– Ru­ti­nen be­ty­der myc­ket. Greg blir en vik­tig hörn­sten och Hans är ju Dac­kar­na, känns det som. Vi tog Sm-guld ihop 2007.

Vad gör dig till en bra le­da­re?

– Jag kan nog lyss­na på de fles­ta män­ni­sko­roch för­stå vad de har att sä­ga även om vi har oli­ka åsik­ter. Det tror jag är en bra egen­skap.

Av lag­le­dar­na i elit­se­ri­en är du en­sam om att ha va­rit en topp­fö­ra­re. Är det en för­del?

– In­te vet jag, men jag fat­tar gi­vet­vis vad kil­lar­na går ige­nom och vad de har med sig från mat­cher­na de kört. Jag ser mig in­te som en lag­le­da­re ut­an mer som en ex­tra­fö­ra­re.

Pe­ter Karls­son har ti­di­ga­re haft ett ­uppdrag som le­da­re. Det var 2016, då han i en ma­na­ger-roll hjälp­te Tai Wof­fin­den i Grand Prix-se­ri­en.

– Jag och Tai är kom­pi­sar och har täv­lat myc­ket ihop. Pe­ter Adams ha­de va­rit hans ma­na­ger i många år och ef­tersom han ha­de myc­ket med sitt jobb hop­pa­de jag in som ­av­by­ta­re, för­kla­rar han.

Lo­var att in­te gö­ra come­back Har du fått många job­ber­bju­dan­den ­ge­nom åren?

– Rätt många, men jag har tac­kat nej till allt. Ef­tersom jag kört själv har det in­te va­rit ak­tu­ellt.

Kom­mer det att kän­nas kons­tigt att stå vid si­dan av ba­nan?

– Nej, det kom­mer in­te att bli någ­ra ­pro­blem. Jag kör­de ba­ra tio täv­ling­ar i fjol och det ska jäm­fö­ras med 50–80 täv­ling­ar, som det var ti­di­ga­re. Ryg­gen och krop­pen mår bra av att jag in­te kör. Jag är klar. Pro­ble­met­är att jag be­hö­ver få ur mig ­täv­lings­in­stink­ten på nå­got an­nat sätt. ­För­ra året ge­nom­för­de jag Klas­si­kern och i år ska jag springa Stock­holm ma­ra­ton. Jag mås­te få sli­ta li­te.

Så du lo­var att det in­te blir nå­gon ­come­back?

– Ja, det kan jag lo­va. Jag är in­te re­gi­stre­rad. Men jag in­te kan in­te lo­va att jag in­te ska ­sit­ta på en speed­way­hoj, för det kom­mer jag ­gö­ra. Det kom­mer bli nå­got trä­nings­varv, sä­ger ­Pe­ter Karls­son.

Mi­chanek var ju en stor­åka­re, men jag slog ho­nom. Det kan in­te ha ­va­rit ro­ligt att få stryk av en 15- åring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.