HOSIANNA , DA­VIDS­SON *

HEMVÄVT SKA FRÄLSA PI­RA­TER­NA

Speedwaybibeln - - Krönika Holm - Ste­fan Holm ste­fan.holm@af­ton­bla­det.se

Pi­ra­ter­na åk­te ur elit­se­ri­en med fy­ra Vm-stjär­nor i trup­pen.

Nu lad­dar Mo­tala­klub­ben om i all­svens­kan – med ett hel­svenskt lag.

– Jag har inga and­ra tan­kar än att vi ska åka i elit­se­ri­en 2019, sä­ger lag­le­da­ren Fred­rik Staaf.

Med Grand Prix-fö­rar­na Greg Han­cock, Emil Saj­fut­di­nov, Ni­els-kristi­an Iver­sen och Pe­ter Kil­de­mand som väg­vi­sa­re skul­le Pi­ra­ter­na ta ett nytt Sm-guld i fjol. Det var må­let, men på grund av ska­da­de och un­der­pre­ste­ran­de stjär­nor åk­te klub­ben sen­sa­tio­nellt ur elit­se­ri­en.

Nu, när för­e­ning­en tar ny sats mot högs­ta se­ri­en, har mer­par­ten av fö­rar­na häm­tats ­in­om en ra­die av fem mil. I det all­svens­ka ­la­get in­går Mo­ta­la­brö­der­na Jo­nas och Da­ni­el Da­vids­son, An­ton Woss från Bo­rens­berg och Jo­han Jensen och Ben­ny Jo­hans­son från när­lig­gan­de Lin­kö­ping.

– Tan­ken var att få ihop ett lag med an­knyt­ning till Mo­ta­la och Lin­kö­ping och för­sö­ka få hem fö­ra­re som har va­rit i klub­ben ti­di­ga­re. Linus Sundström var en stor publikfa­vo­rit och det lyc­ka­des vi kny­ta ihop. Pa­lo­vaa­ra (Victor) var ock­så en po­pu­lär prick som gav ett bra in­tryck. Se­dan fick jag med mig en fö­ra­re från Vet­lan­da som har åkt bra i Mo­ta­la, Ken­ny Wen­ner­stam. Det här är fö­ra­re som pas­sar på ba­nan och vill um­gås, sä­ger Fred­rik Staaf, som är till­ba­ka som lag­le­da­re ef­ter tio sä­song­er i Vet­lan­da.

Vad be­ty­der brö­der­na Da­vids­son med sin klubb­käns­la?

– Jag fick ing­en an­nan sig­nal än att de ­skul­le kö­ra för Pi­ra­ter­na och de var på mig, vil­le ha mig hit. Al­la har ta­git an­svar. Al­la har

sam­ma bild, att åka hem se­ri­en och gö­ra det på ett fan­tas­tiskt sätt. Vi ska fort­sät­ta ha elit­se­ri­esta­tus på ar­range­mang­et, när det gäl­ler hur fö­rar­na för­be­re­der sig och hur vi han­te­rar mat­cher­na. Vi ska in­te sän­ka ni­vån.

Pi­rat­trup­pen rym­mer även Kai Huc­ken­beck, Dominik Ku­be­ra och back­upen Da­ni­el Kacz­ma­rek, men en­ligt Fred­rik Staaf ska ut­län­ning­ar­na mat­chas spar­samt.

– Om al­la är fris­ka och krya ska det åkas svenskt och jag tyc­ker att vi har fått ihop ett bra lag.

”Är i elit­se­ri­en man ska va­ra”

Elit­se­ri­en kom­mer att va­ra stängd de tre kom­man­de åren, men an­ta­let lag kan ut­ö­kas från de nu­va­ran­de åt­ta. De all­svens­ka ­klub­bar­na har möj­lig­he­ten att, oav­sett pla­ce­ring, an­sö­ka om en plats i högs­ta ­se­ri­en och det år Pi­ra­ter­nas ­av­sikt.

– Jag ser ing­et an­nat än att åka i elit­se­ri­en 2019. Jag har inga and­ra tan­kar och det är där klub­bens fo­kus ska lig­ga. Det är i elit­se­ri­en det hän­der, det är där man ska va­ra, sä­ger Staaf.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Jag vet in­te. Den här spor­ten har pro­vat så myc­ket och jag kan in­te se att nå­gon klubb har ta­git till­va­ra på möj­lig­he­ter­na med det. Al­la vill vin­na och den am­bi­tio­nen har ing­en spa­rat peng­ar på.

Pi­ra­ter­na ha­de mil­jonskul­der ef­ter den för­ra sä­song­en och und­vek kon­kurs tack ­va­re att Mo­ta­la kom­mun köp­te bygg­na­der­napå Dan­te­ber­get för 4,2 mil­jo­ner kro­nor.

För att in­te även­ty­ra eko­no­min igen har Mo­tala­klub­ben be­grän­sat lö­ne­kost­na­den till 70 000 kro­nor per match, och det om­fat­tar samt­li­ga fö­ra­re och le­da­re. Det är un­ge­fär vad en världs­fö­ra­re av Greg Han­cocks ­dig­ni­tet en­sam bru­kar kos­ta.

Be­slu­tet att över­gå från pre­sta­tions­lö­ner till fast er­sätt­ning gör det, som sig bör, ­enkla­re att upp­rät­ta en tro­vär­dig bud­get. Gläd­je­kal­ky­ler­nas tid är för­bi, åt­minsto­ne i Pi­ra­ter­na.

– Sty­rel­sen har skru­vat åt tum­skru­var­na och vi vet ex­akt vad det kom­mer att kos­ta. Fram­åt mid­som­mar ser vi hur stor publikupp­slut­ning­en blir och ut­i­från det kan vi se hur stort plus­set för 2018 blir. Där­ef­ter kan det tas ett be­slut: elit­se­ri­en el­ler in­te elit­se­ri­en?

Trots fjol­å­rets sports­li­ga och eko­no­mis­ka miss­lyc­kan­de vill in­te Fred­rik Staaf att ­nå­gon skug­ga ska fal­la över hans fö­re­trä­da­re Ste­fan An­ders­son Skill och den­nes as­si­sten­ter, ­Ste­fan Ek­berg och Da­ni­el An­ders­son.

– Pi­ra­ter­na har haft fan­tas­tis­ka år med SM­guld, me­dal­jer och se­ger i World Speedway Le­a­gue. Det mås­te man min­nas. Ste­fan, Ek­berg och Da­ni­el har gjort ett häst­jobb. Många vill ba­ra min­nas det som hän­de 2017, men det är in­te fair. Det var ett år när allt gick bak­läng­es, men nu stäng­er vi till om det som va­rit och blickar fram­åt, sä­ger Fred­rik Staaf, som per­son­li­gen fick en tuff sä­songs­av­slut­ning i fjol.

”Är tungt än i dag”

49-åring­en avi­se­ra­de ti­digt att han skul­le läm­na Vet­lan­da, dit han kom 2008, och tänk­te­tac­ka för sig med en kom­bi­ne­rad gul­d­och av­skeds­fest. Små­län­ning­ar­na vann ju den ­förs­ta fi­na­len med 49–41 och ha­de in­te för­lo­rat en en­da hem­ma­match un­der he­la sä­song­en.

Då kom Sme­der­na till Vet­lan­da mo­tor­sta­di­on och vann med för­ned­ran­de 54–36.

– Det var ohygg­ligt tungt, och det är tungt än i dag. Jag har in­te rett ut med mig själv hur i hel­skot­ta det kun­de hän­da. Det kom­mer att va­ra en gå­ta res­ten av li­vet, sä­ger Fred­rik Staaf.

OM AL­LA ÄR FRIS­KA OCH KRYA SKA DET ÅKAS SVENSKT OCH JAG TYC­KER ATT VI HAR FÅTT IHOP ETT BRA LAG // FRED­RIK STAAF

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.