AN­DERS MI­CHANEK, 74

SINGÖ UT­AN­FÖR GRISSLEHAMN VM-GULD 1974, VM-SIL­VER 1975

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Men snäl­la du, hur ska jag ve­ta det? Jag fick vis­ser­li­gen nå­gon speed­way­tid­ning för ett tag se­dan men har in­te kol­lat för­ar­by­ten och så­dant. Ett gäng po­lac­ker far runt och by­ter klubb år ef­ter år och det är ointressant. Det en­da jag har li­te koll på är Ros­pig­gar­na ef­tersom det skrivs myc­ket i lo­kal­tid­ning­ar­na. Det är ett starkt gäng.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Nej, det tyc­ker jag de­fi­ni­tivt in­te. Det mås­te fin­nas en mo­rot, in­te ba­ra för att vin­na ut­an även för att för­sö­ka hänga kvar. Nu kan det bli så att ett halv­då­ligt lag åker i väg med säm­re fö­ra­re ef­tersom det in­te spe­lar nå­gon roll om de för­lo­rar. Sam­ti­digt kan jag för­stå de eko­no­mis­ka pro­ble­men, att lag in­te har råd att gå upp.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Jag har ing­en aning om hur det ser ut om 20 år, men den bor­de fin­nas kvar och det får vi hop­pas. Se­dan 1940-ta­let har det ju gått upp och ner. När jag bör­ja­de kö­ra på Ham­mar­by IP (Ka­nal­plan) i mit­ten av 1960-ta­let var det så li­te folk på mat­cher­na att man kun­de stå i de­pån och und­ra var­för gub­ben vid den stol­pen in­te var där. ”Fan, nu är det ju en mind­re.” Se­dan, i mit­ten av 1970-ta­let, var det hyf­sat med folk, kans­ke bätt­re än i dag. På den ti­den var det ba­ra publikin­täk­ter som skul­le för­de­las mel­lan fö­rar­na. I dag, när peng­ar kom­mer från spon­so­rer, har publi­ken in­te li­ka stor be­ty­del­se. Kol­la ba­ra i Hall­sta­vik, där he­la in­ner­pla­nen är täckt med fö­re­tags­skyl­tar.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Mått­ligt. Jag lä­ser lo­kal­tid­ning­ar­na i Norr­täl­je och får den där tid­ning­en från (Tom­my) Ran­der. Speedway, som den ­he­ter. Gam­la po­la­re, som Conny Samuelsson, ring­er och pra­tar speedway och se­dan ser jag Grand Prix-täv­ling­ar­na på tv. Det hän­der att jag åker till Hall­sta­vik och ki­kar på plats, men jag är in­te så djupt en­ga­ge­rad. De här ut­län­ning­ar­na har ta­git bort det ro­li­ga. Att stå och tit­ta på ett gäng ­fö­ra­re man in­te kan ut­ta­la nam­nen på... De är duk­ti­ga på att åka så det blir bra speedway, men det var in­te så då­ligt när det ba­ra var svens­kar. Att speed­way­en har bli­vit mer spek­ta­ku­lär har att gö­ra med cy­keln, att man la­de om mo­torn och fick en läg­re tyngd­punkt. Det är mer lättåkt i dag och ­fö­rar­na be­hö­ver in­te va­ra li­ka räd­da för att det är så jäv­la hår­da sta­ket. De lad­dar på hej vilt, som om sis­ta stun­den är kom­men.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– Vad fan he­ter han? Han som vann i fjol? (Ja­son) Doy­le, ja. Se­dan åker den där Tai Wof­fin­den bra emel­lanåt. Ah, det får bli den det blir. Det finns ing­en rik­tig vild­hjär­na i det där Grand Prix­et. Många fö­ra­re är av­dan­ka­de och bor­de in­te va­ra med över hu­vud ­ta­get. De skul­le ta bort hälf­ten av gub­bar­na och stop­pa in unga fris­ka fö­ra­re.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Det har jag ing­en. De fles­ta sit­ter ju och åker i si­na spår, men han Doy­le har gjort en del fan­tas­tis­ka heat. För två år se­dan, på Fri­ends, gjor­de han en in­gång som fick mig att häp­na. Ja, den var helt fan­tas­tisk. Han är li­te som To­ny (Rickardsson), som ock­så kun­de hit­ta på van­sin­ni­ga gre­jer.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– Jag var ing­en speed­way­å­ka­re från bör­jan men vil­le vin­na. På den ti­den var jag ute och ku­ta­de. När det tog emot i en upp­förs­bac­ke tänk­te jag på (Ole) Ol­sen och Ivan Mau­ger, att jag mås­te ta i för att va­ra fö­re dem över krö­net. Det tog 42 mi­nu­ter att springa den där sling­an, men ef­ter VM­gul­det tog det 46. ”För hel­ve­te, An­ders! Det är ett VM näs­ta år ock­så. Spring!” Mo­ti­va­tio­nen mins­ka­de och det är väl det allt hand­lar om, att man vill och ger sig fan på att vin­na.

ETT GÄNG PO­LAC­KER FAR RUNT OCH BY­TER KLUBB ÅR EF­TER ÅR OCH DET ÄR OINTRESSANT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.