ANDRE­AS JONS­SON, 37

ORTALALUND UT­AN­FÖR HALL­STA­VIK VM-SIL­VER 2011

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Ros­pig­gar­na. Vi har ett jämnt och starkt lag och det räc­ker gott nog för att vin­na Sm-guld. När vi vann för ett par år se­dan fick vi på grund av snit­tet gö­ra oss av med (Martin) Vacu­lic. Nu, ef­ter ett mel­lanår, har vi kom­mit upp till den ni­vå där vi ska va­ra.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Jag vet in­te, men det är bra med tan­ke på eko­no­min, att klub­bar­na in­te be­hö­ver ha kni­ven mot stru­pen. Det bor­de va­ra na­tur­ligt att in­te kö­pa ett lag man in­te har råd med, men för att in­te åka ur elit­se­ri­en mås­te man näs­tan maxa la­get och vär­va fö­ra­re. I och med att li­gan stängs hop­pas jag att den pres­sen för­svin­ner li­te.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Ja, var­för skul­le den in­te gö­ra det? Det kom­mer nya fö­ra­re he­la ti­den men det är tufft att slå sig in. Det är där man mås­te tit­ta på hur man ska gö­ra. Elit­se­ri­en är max­ad med världs­stjär­nor och då tyc­ker många att de som kom­mer upp in­te hål­ler klas­sen. Det är kul att elit­se­ri­en hål­ler en så pass hög ni­vå men det är på be­kost­nad av åter­väx­ten.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

Lands­lags­man­nen Andre­as Jons­son är lag­kap­ten i Ros­pig­gar­na och kör un­der 2018 även för pols­ka Lublin. Han ska dess­utom kö­ra Em-se­ri­en och för­sö­ka kva­la in till Grand Prix-se­ri­en 2019.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– Ja­son Doy­le. Han är så jämn, han är så otro­ligt jämn.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Ja­son Doy­le. Jag gil­lar ho­nom som per­son och det är en bra kil­le att ha i la­get. Han är väl­digt pro­fes­sio­nell i allt han gör och har en otro­lig vil­ja.

Vad gör dig till en av värl­dens bäs­ta­fö­ra­re?

– Jag ha­de en viss ta­lang från bör­jan och är tjurskal­lig. Jag ger in­te upp i förs­ta ta­get ut­an käm­par vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.