SPEEDWAY

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 48. Språk: Svens­ka. För­fat­ta­re: Magnus Nils­son. Ut­giv­nings­år: 2001.

n Den förs­ta svens­ka barn- och ung­doms­bo­ken om speedway. Pe­da­go­giskt upp­lägg med ­ge­nom­gång­ar av speed­way­cy­keln, reg­ler och täv­lings­upp­lägg, pro­fi­ler och spor­tens histo­ria. Dess­utom bjuds det på dra­ma­tik. Ja, vem vill ­in­te ve­ta hur det går i den fik­ti­va ry­sa­ren mel­lan Ra­ke­ter­na och Ti­g­rar­na? Per Gustavsson har gjort il­lust­ra­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.