PER JONS­SON, 51

UPP­LANDS VÄS­BY VM-GULD 1990, VM-SIL­VER 1992

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Det är som att tip­pa häs­tar. Det står mel­lan fy­ra lag, Sme­der­na, Dac­kar­na, Ros­pig­gar­na och Ma­sar­na. Det är hug­get som stuc­ket men Sme­der­na har ett jäv­la lag, allt­så. De kan gre­ja det i år ock­så.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Ja, som det ser ut i dag tyc­ker jag det. Det är li­te trams­ligt att ett lag ska gå upp och se­dan in­te gör det för att eko­no­min in­te finns. Det tar bort sting­et i det he­la. Då är det bätt­re att stänga li­gan och att de lag som vill gå upp och har eko­no­min som krävs får för­hand­la om det.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Jag har svårt att se det. Klub­bar­na är så kå­ta på att kö­pa fö­ra­re de in­te har råd med och be­ta­lar ut peng­ar som in­te finns. Nå­got mås­te gö­ras. Vi grä­ver vår egen grav. Bå­de klub­bar och fö­ra­re mås­te ta an­svar men det är svårt när all­ting hand­lar om peng­ar. Det har ta­git bort gläd­jen, men det är så sam­häl­let fun­kar i dag. In­te för att jag är spe­ci­ell, men för mig har peng­ar ald­rig be­tytt nå­got. Det som drev mig var just att åka hoj. Jag minns när jag kom till Eng­land. ”Vad fan, får man peng­ar för att kö­ra speedway?” Peng­ar är bra att ha, men i dag är det på en helt an­nan ni­vå. Al­la fö­ra­re står för sig själ­va med eg­na team. Ti­di­ga­re var det sam­man­håll­ning på ett helt an­nat sätt.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Jag ser på tv, pra­tar med folk run­tikring och har koll på det, men att det är som det är tar li­te ud­den ur det he­la. Klub­bar­na tar in­te sitt an­svar, ser in­te till att vå­ra svens­ka fö­ra­re får chan­sen att åka. Den ene ef­ter den and­re slu­tar för att de ba­ra får en chans. Tar de inga po­äng då är det kört.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– (Ja­son) Doy­le kom­mer att va­ra med där up­pe i år igen. Jag är mäk­ta im­po­ne­rad av den kil­len. Se­dan tror jag på någ­ra av de unga po­lac­ker­na, som (Bar­tosz) Zmarz­lik. Det blir jämnt i top­pen i år igen.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Zmarz­lik är en rik­tig be­gåv­ning, en av de fö­ra­re jag är im­po­ne­rad av. Han är grym på ho­jen, verk­li­gen en ta­lang utö­ver det van­li­ga. Många gång­er åker han li­te över grän­sen, men för att kom­ma dit han är mås­te han gö­ra det.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– Fick jag på mig hjäl­men vil­le jag vin­na, oav­sett om det var en lands­kamp, match i elit­se­ri­en el­ler vad det nu var jag åk­te. ­Se­dan gäl­ler det att trä­na väl­digt hårt un­der vin­tern, bå­de fy­siskt och men­talt. Jag lär­de mig myc­ket ef­ter Vm-fi­na­len 1988. I hu­vu­det­ha­de jag kört var­je heat 100–200 gång­er. Jag vann var­je gång, kun­de in­te för­lo­ra. Det för­svann när jag blev ute­slu­ten i mitt förs­ta heat. Ef­ter det fick jag tag på Eva Rusz och lär­de mig att han­te­ra det men­talt, att in­se att jag kan bli tvåa i ett heat och än­då ­vin­na.

” FINNS ING­EN RYGGRADI SPEED­WAY­EN”

FINNS SPEED­WAY­EN, SOM FORT­SÄT­TER ATT TAP­PA UT­Ö­VA­RE, KVAR OM 20 ÅR? VIL­KET LAG VIN­NER ELIT­SE­RI­EN OCH VEM BLIR VÄRLDS­MÄS­TA­RE? I SPORTBLADETS SUPERENKÄT KOM­MER DE VERK­LI­GA EXPERTERNA TILL TALS. HÄR ÄR DE, SVE­RI­GES SAMT­LI­GA VM-MEDALJÖRER:

Fot­not: Sören Sjösten, som vann Vm-brons 1969 och 1974, läm­na­de jor­de­li­vet 1999.

Text: Ste­fan Holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.