OL­LE NYGREN, 88

FELIXSTOWE UT­AN­FÖR IPSWICH, ENG­LAND VM-BRONS 1954

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Sme­der­na kan upp­re­pa det de gjor­de för­ra året. Klub­ben ser ut att ha bå­de ­eko­no­mi och gnis­ta.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Ja, det är bra. Det finns ing­en rygg­rad i speed­way­en. Fun­ge­rar det är det bra. Förr i ti­den var det ba­ra den re­geln och då vet al­la lä­get.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Nej, om det in­te kom­mer fram fö­ra­re un­der­i­från. Det finns knappt en svensk fö­ra­re och de bäs­ta, som (Fred­rik) Lind­gren och (Jacob) Thors­sell, blev svårt ska­da­de för­ra året. Vi har en då­lig topp och lo­van­de ung­do­mar får inga täv­ling­ar. Nu är det sam­ma fö­ra­re som åker runt över allt. Vi mås­te pro­du­ce­ra li­te nya kil­lar så att det kom­mer mer folk, för man he­jar ju mer på si­na eg­na än ut­län­ning­ar. Den sis­ta som drog folk var ju To­ny Rickardsson. När han slu­ta­de för­svann 30 pro­cent av publi­ken ef­tersom de in­te läng­re ha­de nå­gon att he­ja på.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Jag bor i Eng­land men åker till Sve­ri­ge på som­rar­na. Jag och min dot­ter har ett som­mar­stäl­le på Gräd­dö, så jag är i Hall­sta­vik då och då och i Norr­kö­ping nå­gon gång. Jag gil­lar ba­nan i Hall­sta­vik med gräsval­lar­na och do­se­ring­ar­na. Där körs det här­lig speedway och klub­ben är skit­bra.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– Det lär in­te bli nå­gon svensk och knap­past nå­gon dansk. Det blir väl nå­gon po­lack el­ler ­(Ja­son) Doy­le. (Greg) Han­cock har da­lat li­te och kan in­te or­ka hur länge som helst.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Jag gil­lar Jacob Thors­sell.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– Jag var en själv­lärd sö­der­kis. Jag var bra på att kö­ra och slog mig fram ba­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.