JIM­MY NIL­SEN, 51

OR­LAN­DO, USA VM-SIL­VER 1998

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Ing­en aning. Jag vet knappt vil­ka som är med i se­ri­en, men Ros­pig­gar­na har väl ett gans­ka bra lag. Det vo­re kul. Jag hop­pas på (Mi­kael) Teurn­berg.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Ja. Ett lag kan ha otur och åka ur. Då för­svin­ner fö­ra­re och spon­so­rer och så går det åt hel­ve­te.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Fram­ti­den är in­te ljus. Det är fler fö­ra­re som slu­tar än bör­jar, ty­värr. När jag kör­de kun­de man kö­ra i U21–, B– och C–lag, men nu får de in­te ihop fö­ra­re. Det är jävligt då­ligt i Sve­ri­ge, finns in­te läng­re nå­gon grund.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Väl­digt då­ligt. Jag pra­tar till och från med Greg (Han­cock), Alun Ros­si­ter, som är ma­na­ger i Swin­don, och Per (Jons­son) och får li­te in­fo. Det blir var sjät­te må­nad un­ge­fär. Hur går det?

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– Det är väl nå­gon po­lack­jä­vel, an­tag­li­gen.­när jag kör­de på 1990-ta­let sa vi att vän­ta i 20 år så kom­mer Po­len att ha ta­git över he­la speed­way­värl­den. Så har det bli­vit ock­så.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens ­fö­ra­re?

– Det är kul att Greg kör, men ­kol­lar jag på Gp-lis­tan kän­ner jag knappt igen en fö­ra­re. Då blir det in­te att man tit­tar så no­ga.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– Jag var in­te den mest ta­lang­ful­la fö­ra­ren men ha­de ett jäv­lar anam­ma och gav ald­rig upp. Ty­värr fick jag ald­rig åka oska­dad två sä­song­er i följd. Det var all­tid spru­tor och ta­blet­ter. När man täv­lar är man så in­ne i sin sport och blir väl­digt ego­is­tisk. Det var ett an­nat liv. Tit­tar jag till­ba­ka i dag... Vad har du gjort? Ja, vad har jag gjort?

– Det in­tres­san­ta är vad jag kan gö­ra för att värl­den ska bli bätt­re i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.