BERNT PERS­SON, 71

ESKILSTU­NA VM-SIL­VER 1972

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Jag tror på Sme­der­na, som har fått ihop ett bra lag. På papp­ret, allt­så.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Ja, jag ser ing­et an­nat al­ter­na­tiv. Det är ett för stort glapp mel­lan elit­se­ri­en och all­svens­kan. När ett lag går upp mås­te de hand­la på sig och då finns in­te eko­no­min. Det är ett pro­blem.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Det är svårt att sä­ga, men den har krav­lat sig vi­da­re se­dan slu­tet av 1940-ta­let. Det har all­tid gått upp och ner. I Eskilstu­na, som har myc­ket publik, ser det ut att fun­ka men i Ma­ri­estad och på and­ra stäl­len runt

om­kring, där det in­te kom­mer någ­ra och tit­tar, är det svårt.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Jag föl­jer Grand Prix-se­ri­en. Utö­ver det blir det in­te så myc­ket även om jag har koll på re­sul­tat och så­dant.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– Jag öns­kar att Fred­rik Lind­gren ska stå överst på pal­len, men tror på Ja­son Doy­le. Han vi­sa­de en strå­lan­de form he­la för­ra året och sä­song­en in­nan det var han världs­mäs­ta­re tills han blev ska­dad. Doy­le har en jäk­la käm­paglöd.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Jag har ing­en fa­vo­rit.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– Det är svårt att sä­ga, men jag trä­na­de ­na­tur­ligt­vis myc­ket och var li­te en­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.