BJÖRN KNUTSON, 79

NORR­KÖ­PING VM-GULD 1965, VM-SIL­VER 1961, 1963

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Det är svårt att sva­ra på. Ros­pig­gar­na, kans­ke. Det blir i al­la fall in­te Var­gar­na ef­tersom vi in­te kör i den se­ri­en. Det var ro­li­ga­re på den ti­den (Ja­son) Crump var här.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Jag har in­te fun­de­rat på om det är rätt el­ler fel, men speed­way­en är in­ne i en job­big pe­ri­od och då får man för­sö­ka med oli­ka va­ri­an­ter.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Det är tvek­samt. Jag ser ing­en rik­tig fram­tid så sva­ret är kans­ke in­te. Sam­ti­digt finns det ett an­tal en­tu­si­as­ter som för­sö­ker hål­la igång det he­la.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Jag går in­te på speedway så of­ta nu för ­ti­den, föl­jer det in­te så nog­grant. Jag åker på Grand Prix-täv­ling­ar­na i Sve­ri­ge och ser var­je år nå­gon match med Var­gar­na.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– Jag mås­te näs­tan se dem åka i ett halv­år in­nan jag kan tip­pa. Jag har fak­tiskt ing­en aning men att det blir nå­gon, det blir det. Det var en stör­re pre­sta­tion att bli världs­mäs­ta­re när en kväll gäll­de i stäl­let för att kö­ra ett ti­o­tal täv­ling­ar, men det kan man ha oli­ka syn­punk­ter på.

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Det kan jag in­te sä­ga att jag har nå­gon.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– När man kom till Eng­land, vil­ket jag gjor­de­1958, fick man täv­la mot al­la de bäs­ta i värl­den och det gjor­de att man blev bätt­re själv. Se­dan är det ju så att ska du vin­na myc­ket mås­te du star­ta bra, och det kun­de jag. De som in­te kan det är li­te ­han­di­kap­pa­de. Det går in­te kom­ma ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.