MOSSAD ISRAEL

Spioner & hemliga krig - - VÄRLDENS SPIONER -

Mossad grun­da­des 1949, sam­ti­digt som den nya ju­dis­ka sta­ten Israel, och har fått ryk­te om sig att va­ra värl­dens mest obarm­här­ti­ga och ef­fek­ti­va un­der­rät­tel­se­tjänst. Mossad höll sig li­te i bak­grun­den de förs­ta åren, men ham­na­de i ramp­lju­set 1960 när or­ga­ni­sa­tio­nen upp­täck­te att na­zist­le­da­ren Adolf Eich­mann bod­de i Ar­gen­ti­na. Fem agen­ter tog sig in i Ar­gen­ti­na och för­de ho­nom till Israel. Där ställ­des han in­för rät­ta och häng­des.

Två år se­na­re led­de Mossad en hem­lig ope­ra­tion som fick nam­net nam­net Da­mok­les. Ope­ra­tio­nen rik­ta­des mot fors­ka­re och tek­ni­ker som sägs ha va­rit med att byg­ga ra­ke­ter åt Egyp­ten. Ef­ter hand som si­tu­a­tio­nen i Mellanöstern blev allt mer spänd, rik­ta­de Mossad i ökan­de grad upp­märk­sam­he­ten mot si­na ara­bis­ka gran­nar. Ef­ter att el­va is­ra­els­ka id­rotts­män dö­da­des un­der OS i Mün­chen 1972 an­vän­de Mossad ge­vär, bom­ber och mi­nor för att lik­vi­de­ra de an­sva­ri­ga pa­les­ti­ni­er­na i en ope­ra­tion som blev känd un­der nam­net Guds vre­de. Ef­ter re­vo­lu­tio­nen 1978–79 blev Mossad mer ak­ti­va i Iran och in­fil­tre­ra­de lan­dets kärn­va­pen­pro­gram.

Des­sa ak­ti­vi­te­ter har gjort Mossad fruk­ta­de över he­la värl­den. Or­ga­ni­sa­tio­nen har in­te ba­ra många dub­be­la­gen­ter, den har ock­så en strängt hem­lig av­del­ning vid namn Ki­don som be­står av fö­re det­ta elitsol­da­ter från det is­ra­e­lis­ka för­sva­ret, och som ute­slu­tan­de har till upp­gift att lik­vi­de­ra mot­stån­da­re. Det var den fö­re det­ta of­fi­ce­ren Victor Ostrov­sky som av miss­tag läck­te des­sa upp­lys­ning­ar 1990. Det fram­kom ock­så att Mossad ha­de sam­ar­be­tat med CIA för att be­käm­pa Hiz­bol­lah.

Men de­ras operationer har in­te all­tid lyc­kats. Ef­ter att Ha­mas 1997 låg bakom en själv­mords­bomb­ning i Je­ru­sa­lem som dö­da­­de 16 is­ra­e­ler skul­le Mossad mör­da Kha­led Mashal, Ha­mas re­pre­sen­tant, ge­nom att in­ji­ce­ra gift i hans öra – men Mashal över­lev­de. Mor­det på Ha­mas mi­li­tär­kom­man­dant Mah­moud al-Mab­houh som be­skyll­des för att ha kid­nap­pat och dö­dat två is­ra­e­lis­ka sol­da­ter 1989 ham­na­de ock­så i me­dia. Det­ta på grund av att Mossad-agenterna som kväv­de ho­nom till döds på ett ho­tell­rum 2010 rå­ka­de av­slö­ja­de si­na iden­ti­te­ter. Så länge oro­lig­he­ter­na i Mellanöstern fort­går kom­mer Mos­sads ar­be­te att fort­sät­ta. Agen­ter­nas upp­drag är långt ifrån över.

Den is­ra­e­lis­ke spi­o­nen Wol­f­gang Lotz var verk­sam i Egyp­ten och sam­la­de in vik­ti­ga upp­lys­ning­ar in­för sex­da­gar­s­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.