NATOS HEM­LI­GA ”STAY BEHIND”-OPE­RA­TION

OPE­RA­TION GLADIO, EU­RO­PA, 26 NO­VEM­BER 1956–27 JULI 1990

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG AVSLÖJAS -

Winston Chur­chill grun­da­de 1940 or­ga­ni­sa­ti­o­nen Spe­ci­al Ope­ra­tions Execu­ti­ve (SOE), ett hem­ligt pro­gram som skul­le stöt­ta mot­stånds­rö­rel­ser i Eu­ro­pa som an­vän­de sig av ge­ril­la­tak­tik. Med Tysklands många oc­ku­pa­tio­ner på kon­ti­nen­ten blev SOE en av fle­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som job­ba­de feb­rilt bakom fi­en­dens lin­jer.

När Hit­ler ha­de be­seg­rats och kri­get så små­ning­om upp­hör­de stod det klart att det be­höv­des ett sä­ker­hets­nät som sä­ker­ställ­de att de al­li­e­ra­de var re­do om nå­gon gjor­de ett nytt för­sök att till­skan­sa sig li­ka stor makt. Des­sa en­he­ter av­veck­la­des ef­fek­tivt vid kri­gets slut, men i mit­ten på 1950- ta­let blev det uppenbart för Storbritannien och USA att Sov­je­tu­ni­o­nen stod i begrepp att försöka utvidga järn­ri­dån med me­to­der de kän­de igen allt för väl. Med hjälp av CIA och brit­tisk un­der­rät­tel­se­tjänst pla­ne­ra­de de en hem­lig ope­ra­tion som ge­nom­för­des med stöd från NATO. Ope­ra­tio­nen gick un­der nam­net Stay behind.

Idén var en­kel. De skul­le lag­ra va­pen och an­nat krigs­ma­te­ri­el på hem­li­ga plat­ser sam­ti­digt som de eta­ble­ra­de agent­cel­ler som kun­de ak­ti­ve­ras om kom­mu­nis­ter­na för­sök­te ta mak­ten. Ita­li­en­ba­se­ra­de Ope­ra­tion Gladio var en av de förs­ta grup­per­na som grun­da­des, och nam­net an­vän­des se­na­re som be­teck­ning för ope­ra­tio­nen över he­la kon­ti­nen­ten. Ope­ra­tion Gladio var ak­tiv än­da till 1990, då Sov­je­tu­ni­o­nen upp­lös­tes och kal­la kri­get tog slut.

Den ita­li­ens­ka re­ge­ring­en av­slö­ja­de ope­ra­tio­nens ex­istens 1990, och 2004 skrev histo­ri­kern Da­ni­e­le Gan­ser en bok där hon me­na­de att Ope­ra­tion Gladio ii dag skul­le lik­nas vid en terrorgrupp som an­vänds till att ska­pa spän­ning­ar och att ge väns­ter­o­ri­en­te­ra­de po­li­tis­ka par­ti­er i Eu­ro­pa då­ligt ryk­te.

”DET BLEV UPPENBART FÖR STORBRITANNIEN OCH USA ATT SOV­JE­TU­NI­O­NEN STOD I BEGREPP ATT FÖRSÖKA UTVIDGA JÄRN­RI­DÅN MED ME­TO­DER DE KÄN­DE IGEN ALLT FÖR VÄL.”

Kom­pass­ro­sen är NATO:s sym­bol. SOE-med­lem­mar un­der ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.