DEN HEM­LI­GA KRIGFÖRINGENS VA­PEN

SPE­CI­AL­STYR­KAN I BER­LIN UT­RUS­TA­DES MED BÅ­DE TYS­KA OCH AME­RI­KANS­KA HJÄLP­ME­DEL. DE AME­RI­KANS­KA KOM OF­TA FRÅN CIA. UT­RUST­NING­EN VAR OMÖJLIG ATT SPÅ­RA OCH VÄL LÄMPAD FÖR URBANA OPERATIONER. DE FLESTA SOL­DA­TER­NA BAR PERSONVAPEN I STA­DEN, OF­TA EN CZ75 EL­LER EN

Spioner & hemliga krig - - UPPDRAG I STÄNDIG FÖRÄNDRING -

RS-6 RA­DIO

Till en bör­jan an­vän­de spe­ci­al­styr­kan i Ber­lin of­ta RS-6 – en kom­pakt, hög­fre­kvent agent­ra­dio som var relativt en­kel att göm­ma och trans­por­te­ra. Ra­di­on ha­de ut­veck­lats av CIA och var på ba­ra

10 W. Ope­ra­tö­ren kun­de sän­da med­de­lan­den över så långa av­stånd som 30 mil med hjälp av mor­se. Ra­di­on be­stod av fy­ra de­lar: en mot­ta­ga­re, en sän­da­re, en ström­käl­la och ett nät­fil­ter.

STINGER

Den 22-ka­libri­ga stingern ut­veck­la­des av Mi­li­ta­ry Ar­ma­ments Cor­po­ra­tion (MAC) på upp­drag av CIA på 1960-ta­let. Den är ett död­ligt va­pen, myc­ket lämp­ligt för hem­li­ga operationer. Pi­sto­len ut­veck­la­des för att dö­da på nä­ra håll och kun­de avfyra skott från ett av­stånd på un­der en me­ter. Stingern göm­des of­ta i tandkrämstuber el­ler lik­nan­de be­hål­la­re un­der trans­port.

WALTHER MPK

Det tys­ka ma­sking­e­vä­ret Walther MPK 9 x 19 mm Pa­ra­bel­lum delades 1963 ut till var­je en­skild spe­ci­al­sol­dat och er­sat­te den ame­ri­kans­ka M3 Gre­a­segun. MPK var ex­tremt på­lit­lig med hög pre­ci­sion och var där­för lämp­lig för när­stri­der. Spe­ci­al­styr­kan var den en­da ame­ri­kans­ka en­he­ten som an­vän­de MPK. År 1983 er­sat­tes den av H & K MP5.

WELROD

Welrod 9 x 19 mm, ali­as Mark I Hand Fi­ring De­vice, ut­veck­la­des av brit­tis­ka SOE och an­vän­des av ame­ri­kans­ka OSS. Se­na­re an­vän­des vap­net även av CIA och av spe­ci­al­styr­kor­na i Ber­lin för att dö­da på nä­ra håll.

”PI­STO­LEN UT­VECK­LA­DES FÖR ATT DÖ­DA PÅ NÄ­RA HÅLL OCH KUN­DE AVFYRA SKOTT FRÅN ETT AV­STÅND PÅ UN­DER EN ME­TER. STINGERN GÖM­DES OF­TA I TANDKRÄMSTUBER EL­LER LIK­NAN­DE BE­HÅL­LA­RE UN­DER TRANS­PORT.”

En soldat från spe­ci­al­styr­kan i Ber­lin trä­nar skyt­te med en Mark I Hand Fi­ring De­vice. Pi­sto­len an­vän­des regelbundet till att dö­da på nä­ra håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.