Ett kne­pigt kors­ord och ord­knåp.

Språktidningen - - Intro -

1 MUNVIG

A en­vis B lögn­ak­tig C osmi­dig D väl­for­mu­le­rad E strids­lys­ten

2 ALLOKERA

A kart­läg­ga B ifrå­ga­sät­ta C bloc­ke­ra D an­vi­sa E in­klu­de­ra

3 SIMULTANITET

A över­rask­ning B un­der­ström C oför­skämd­het D fart E sam­ti­dig­het

4 OKVÄDA

A för­o­re­na B väd­ra C dik­ta D de­stru­e­ra E skym­fa

5 MALÖR

A is­ter B for­ma­li­tet C missö­de D hö­r­ap­pa­rat E gar­de­rob

6 KOAFFYR

A fräck­het B hårupp­sätt­ning C vän­lig­het D eldstad E be­kräf­tel­se

7 INDIGNERAD

A upp­rörd B ge­nom­sur C in­satt D obe­ro­en­de E in­ba­kad

8 DOTATION A bok­sta­ve­ring B olycks­hän­del­se C för­vå­ning D do­na­tion E kam­panj

9 MUNTRATION

A at­trapp B be­rät­tel­se C nö­je D sam­ord­ning E mun­sår

10 AUK­TO­RI­TÄR

A mi­li­tä­risk B makt­full­kom­lig C våld­sam D skick­lig E föråld­rad

11 KLENOD

A tes­ta­men­te B nyhet C by­rå D dyr­bar­het E tvek­sam­het

12 IMPERTINENT

A otät B rim­lig C näs­vis D osä­ker E ut­om­stå­en­de

13 PLAUSIBEL

A san­no­lik B ovän­tad C from D elakar­tad E be­hag­lig

14 ÅKOMMA

A för­se­ning B sjuk­dom C an­komst D åmyn­ning E bryg­ga

15 TRIBUNAL

A dom­stol B kors­ning C riks­dag D orätt­vi­sa E om­röst­ning

16 ALBA

A änd­håll­plats B brev­du­va C min­nes­bok D läng­tan E mäs­skjor­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.