En fan­tas­tisk språk­po­lis

Språktidningen - - Brev -

Ett stort tack till Staf­fan Dop­ping för hans fan­tas­tis­ka in­lägg un­der ru­bri­ken Språk­po­li­sen! Kun­nigt, in­tel­li­gent, in­tres­sant, tan­ke­väc­kan­de! Näs­tan all­tid hand­lar det om nå­got som har ir­ri­te­rat mig, och det är en fröjd att lä­sa Staf­fan Dop­pings ut­red­ning­ar och ar­gu­ment för sin åsikt. Jag är pen­sio­ne­rad språklä­ra­re och jag upp­skat­tar det pro­fes­sio­nel­la i in­läg­gen. Jag tyc­ker man ska va­ra to­le­rant mot dem som gör sitt bäs­ta och när kom­mu­ni­ka­tio‍ nen är det vik­ti­gas­te, men folk med ut­bild­ning och yr­kes‍ skri­ben­ter får än­då tå­la kri­tik när de miss­hand­lar svens­kan.

Den krö­ni­ka som hand­la­de om sät­tet att an­vän­da var­dag‍ li­ga ord i for­mel­la sam­man‍ hang var en höj­da­re. Ny­li­gen hör­de jag en rad­di­o­re­por­ter be­rät­ta att en tjej ha­de bli­vit ihjäl­sla­gen av sin pap­pa. Jag skrev till re­dak­tio­nen och på­pe­ka­de att det var re­spekt‍ löst att kal­la hen­ne tjej och att pap­pa är ett smek­namn för far, som in­te pas­sar i det­ta sam­man­hang. De sva­ra­de vän­ligt att de skul­le tän­ka på det­ta i fort­sätt­ning­en. Vi som äls­kar språ­ket får fort­sät­ta att käm­pa. Di­na in­lägg är vik­ti­ga!

– Kristi­na Svens­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.