Språk­tid­ning­en är en tid­skrift

Språktidningen - - Medarbetare -

Jag job­bar som bib­li­o­te­ka­rie och un­der­vi­sar om oli­ka käl­lor. Bå­de jag och mi­na kol­le­ger skil­jer på tid­ning och tid­skrift . En­ligt vår de­fi­ni­tion är till ex­em­pel Il­lu­stre­rad ve­ten­skap, Allt om histo­ria et­ce­te­ra tid­skrif­ter. tid­skrif­ter Dags­press är tid­ning­ar.

Så där­för blir jag ny­fi­ken på var­för ni he­ter Språk‍ tid­ning­en när ni är en tid‍ skrift. El­ler hur de­fi­ni­e­rar ni skill­na­den mel­lan en tid­ning och en tid­skrift ?

– Ve­ro­ni­ca Mo­lan­der Du har rätt i att

tid­skrift tra­di­tio­nellt har va­rit en skrift som har kom­mit mer säl­lan, me­dan

tid­ning har kom­mit dag­li­gen och där­med va­rit mer ny­hets‍ in­rik­tad. I Svensk ord­bok står det om tid­skrift : ”re­gel­bun­det ut­kom­man­de tryc­kals­ter med viss typ av (spe­ci­a­li­se­rat) in­ne­håll.” Och om tid­ning står det dels ”dag­li­gen ut­kom­man­de tryc­kals­ter i stör­re for­mat och med all­mänt, hu­vud­sak­li­gen ak­tu­ellt in­ne­håll”, dels ”om pe­ri­o­diskt tryc­kals­ter (van­li­gen i mind­re for­mat) som ut­kom­mer mind­re of­ta”. Tid­skrift kan allt­så kal­las tid­ning.

Jag val­de tid­ning i nam­net Språk­tid­ning­en för att jag tyck­te att det lät li­te mer väl­kom‍

nan­de och ak­tu­ellt än tid­skrift . Det är ba­ra en käns­la jag har, men ef­tersom Språk­tid­ning­en fått en gans­ka stor lä­sek­rets tän­ker jag att käns­lan var hyf­sat rätt. Pa­trik Hadenius, grun­da­re av Språk­tid­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.