” Jag vill få syn på det omed­vet­na”

Språktidningen - - Medarbetare -

Hur fick du upp ögo­nen för de ute­läm­na­de ob­jek­ten?

– Jag bör­ja­de fun­de­ra över var­för en del verb är mer flex­ib­la än and­ra. Det går ju ut­märkt att sä­ga Jag läs­te, ut­an ob­jekt. Men Jag

dö­da­de lå­ter in­te så bra. Var­för är det in­tres­sant med ob­jekt som in­te finns?

– På nå­got sätt vet vi omed­ve­tet hur vi kan an­vän­da oli­ka verb, och ut­rym­met för kre­a­ti­vi­tet ver­kar va­ra be­grän­sat till vis­sa möns­ter. Det är in­tres­sant att för­sö­ka få syn på så­da­na be­gräns­ning­ar och omed­vet­na möns­ter. Finns det även sub­jekt som kan stry­kas?

– Ja. I till ex­em­pel per­son­ligt skriv­na blog­gar är så­da­na här for­mu­le­ring­ar van­li­ga : Vak­na­de kloc­kan åt­ta. Gick upp, gjor­de fru­kost. Allt­så när det går att un­der­för­stå att det som ute­läm­nas är förs­ta per­son. An­nars är sub­jekt of­tast ob­li­ga­to­riskt i svens­kan. Lyss­nar du ext­ra myc­ket på om folk skip­par ob­jekt?

– Nej, in­te di­rekt. När jag in­te ak­tivt äg­nar mig åt forsk­ning är jag mer in­tres­se­rad av att hö­ra vad män­ni­skor vill sä­ga än hur de pra­tar.

På si­dan 40 skri­ver Jo­han­na Prytz om ute‍ läm­na­de ob­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.