Öro­nen av­slö­jar hur kon kän­ner sig

Språktidningen - - Tecken -

ATT ÄTA OCH att bli borstad är bra, men att stå i kö i vän­tan på att bli mjöl­kad är in­te alls upp­skat­tat. Det kon­sta­te­rar fors­ka‍ re vid Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet ef­ter att ha stu­de­rat svens­ka mjölk­kors kropps­språk.

Svans­vift­ning­ar samt öro­nens och hu­vu­dets po­si­tion sä­ger en hel del om hur kor upp­le­ver oli­ka si­tu­a­tio­ner. Att ha hö­ge­rö­rat bak­åt och väns­te­rö­rat fram­åt är ett tyd­ligt tec­ken på en po­si­tiv upp­le­vel­se. Det anses be­ro på att väns­ter hjärn­hal­va han­te­rar po­si­ti­va käns­lor och att väns­ter hjärn­hal­va styr krop­pens hög­ra si­da. Den ställ­ning­en har kor­nas öron bå­de när de äter och när de borstas, men in­te när de kö­ar.

Fo­to: Istockphoto, Mat­ti­as Ahlm/sve­ri­ges Ra­dio

Kors kropps­språk be­rät­tar en hel del om hur de trivs i oli­ka si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.