Eh, här kom­mer ett sub­stan­tiv

Språktidningen - - Tecken -

Vi tve­kar och pa­u­sar mer fö­re ett sub­stan­tiv än fö­re ett verb. Skä­let är att sub­stan­tiv krä­ver mer pla­ne­ring. Det är en skill­nad som fors­ka­re i ling­vistik hit­tat i allt från eng­els­ka och ne­der­länds­ka till nluu, ett språk som ta­las i Syd­af­ri­ka, och tex­iste­pec, som ta­las i Mex­i­ko.

Sub­stan­tiv an­vänds i re­gel för att pre­sen­te­ra ny in­for­ma­tion. An­nars er­sätts de of­ta av pro­no­men el­ler kan ute­slu­tas. När den nya in­for­ma­tio­nen ska pre­sen‍ te­ras mås­te vi tän­ka li­te mer. Där­för är pa­u­ser­na fö­re sub‍ stan­tiv läng­re, och fylls of­ta ut med tvek­ljud som ee­eh. Verb ska­par in­te sam­ma be‍ kym­mer – de an­vänds för det mesta på sam­ma sätt, oav­sett om de dy­ker upp för förs­ta gång­en i ett sam­tal el­ler om de har fö­re­kom­mit ti­di­ga­re.

”Språk är makt och vi som har in­fly­tan­de har en jäv­la plikt att an­stränga oss när vi an­vän­der det.” Ra­di­o­rös­ten Jen­ny Te­le­man, ut­sedd till Årets sti­list av tid­ning­en Jour­na‍ lis­ten, om det jour­na­lis­tis­ka språ­kets be­ty­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.