Pen­ny får va­ra ut­an Mo­ney

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Pen­ny går bra – men Mo­ney får in­te god­känt av Skat­te­ver­ket. Det be­ske­det fick ny­li­gen ett par i Öre­brotrak­ten. De vil­le ge den ny­föd­da dot­tern för­nam­nen

Mo­ney Pen­ny.

Kanske fick de in­spi­ra­tio­nen från böc­ker­na och fil­mer­na om James Bond, där Miss Mo­ney­pen­ny är sek­re­te­ra­re åt James Bonds chef M. Men Skat­te­ver­ket tyc­ker att Mo­ney är olämp­ligt som namn, ef­tersom or­det be­ty­der ’peng­ar’. Där­för kan det en­ligt svenskt namn­skick in­te be­trak­tas som ett för­namn. Dess­utom an­ser myn­dig­he­ten att nam­net skul­le kun­na ska­pa obe­hag för bä­ra­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.