Slag­ord nu och då

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Mo­de­ra­ter­na:

”Väl­färd fram­för bi­drag” ”Ett vux­et sam­tal” ”Li­ka för al­la” ”Bi­drags­tak” ”Egen an­sträng­ning är av­gö­ran­de” ”Klok och stram flyk­ting­po­li­tik”

Väns­ter­par­ti­et:

”Al­la ska ha sam­ma chans” ”Sat­sa på väl­fär­den” ”Gi­rig­het och vinst‍ jakt” ”Om­tan­ke och so­li‍ da­ri­tet” ”Pri­va­ti­se­rings‍ ex­pe­ri­ment” ”Stop­pa jak­ten på vins­ter” ”Jäm­lik­het, till­sam‍ mans, det ge­men‍ sam­ma”

Mil­jö­par­ti­et:

”Ett mo­der­na­re och mänsk­li­ga­re sam‍ häl­le” ”Vår pla­net har bli­vit en sop­tipp” ”Grö­na jobb” ”Om in­te vi – så vil­ka? Om in­te nu – så när?” ”Glo­balt an­svar”

Krist­de­mo­kra­ter­na:

”Sam­hälls­ge­men‍ skap” ”Väl­färds­svek” ”Vår­den, äld­re‍ om­sor­gen, fa­mil­jen” ”Ta se­den dit man kom­mer”

Li­be­ra­ler­na:

”Li­be­ra­la vär­de‍ ring­ar” ”Livschan­ser” ”Li­be­ral sam­hälls‍ mo­dell” ”Sam­ar­be­te i Eu­ro­pa” ”Fri­het” ”Den so­ci­al­de­mo‍ kra­tis­ka svens­ka av­und­sju­kan”

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na:

”Ett starkt sam‍ häl­le” ”Ett land som hål­ler ihop” ”Trygg­het och ge­men­skap” ”Stop­pa vinst‍ jak­ten” ”Den svens­ka mo­del­len” ”Gör mot and­ra som du vill att and­ra ska gö­ra mot dig”

Cen­ter­par­ti­et:

”Til­lit i stäl­let för miss­tro” ”Sam­ar­be­te och til­lit” ”Lo­kal­sam­häl­let” ”Fram­tids­tro” ”Fram­åt” ”Tyd­li­ga, skar­pa och mo­di­ga för­slag”

Sve­ri­ge‍ de­mo­kra­ter­na:

”Det mo­der­na folk­hem­met” ”Tryggt och sam­man­hål­let Sve­ri­ge” ”Mas­sin­vand­ring­en” ”Re­spek­te­ra nor­mer och vär­de­ring­ar” ”Sve­rige­bil­den” ”An­svars­lös po­li­tik”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.