Or­den som for­mar po­li­ti­ken

Språktidningen - - Läsvärt - – An­ders Svens­son

Det po­li­tis­ka språ­ket är ett stän­digt slag­fält, där par­ti­er‍ och po­li­ti­ker käm­par om or­den och de­ras be­ty­del­ser. För vis­sa är pra­tet om vo­ly­mer i flyk­ting‍ mot­ta­gan­det en ef­ter­läng­tad fläkt av re­a­lism – men för and­ra är vo­ly­mer ett ut­tryck för ett cy­niskt för­håll­nings­sätt när liv och död står på spel.

I Ny­li­be­ral ord­lis­ta för­sö­ker poeter och sam­hälls­de­bat­tö­rer med tyd­lig väns­ter­pro­fil fånga det språk­bruk som präg­lar ak­tu­el­la strids­frå­gor. Det här är allt­så ing­en ord­lis­ta där för‍ fat­tar­na strä­var ef­ter ob­jek­ti‍ vi­tet. Tvärtom. De­fi­ni­tio­ner­na

av upp­slags­ord som flyk­ting­ström, jobb­hjäl­te, ege­nan­ställ­ning och ål­ders­be­döm­ning följs av kor­ta es­sä­er och dik­ter där de pla­ce­ras i ett ide­o­lo­giskt fär­gat sam­man­hang.

Oav­sett po­li­tisk hem­vist finns det i Ny­li­be­ral ord­lis­ta‍fle­ra‍

in­tres­san­ta språk‍spa­ning­ar. Boken il­lu­stre­rar ock­så hur snabbt det kan gå in­om po­li‍ ti­ken. Öpp­na era hjär­tan lyd­de då­va­ran­de stats­mi­nis­tern Fredrik Re­in­feld­ts väd­jan till svens­ka fol­ket i augusti 2014. Ba­ra fem­ton må­na­der se­na­re sa ef­ter­trä­da­ren Ste­fan Löfven att Sve­ri­ge be­höv­de and­rum i mot­ta­gan­det av asyl­sö­kan­de.

I Po­li­tik och re­to­rik skild­rar Erik Åsard So­ci­al­de­mo­k­ra‍ ter­nas kur­sänd­ring i mi­g­ra‍ ti­ons­frå­gan. Han be­skri­ver hur Ste­fan Löfven gick från att ta­la om an­svar och so­li­da­ri­tet till and­rum och mi­ni­mikrav.

Erik Åsard ana­ly­se­rar par­ti‍le­dar­nas in­stal­la­tions­tal och and­ra vik­ti­ga tal. Han kon­sta­te­rar att de har myc­ket

ge­men­samt. I re­gel är de för‍ ut­säg­ba­ra samt be­fri­a­de från så­väl hu­mor som hi­sto­ris­ka per­spek­tiv. De be­rör främst in­ri­kes­po­li­tis­ka frå­gor och par­ti­le­dar­na är när­mast fixe‍ ra­de vid So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Nå­got som sna­rast har bli­vit ett ob­li­ga­to­riskt in­slag i stör­re tal är för­sö­ken att va­ra per­son­lig. Ste­fan Löfven ta­lar ibland om upp­väx­ten i Ång­er­man­land och job­bet som svet­sa­re i Örnsköldsvik. Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf be­rät­tar gär­na hur barn­do‍ men i Ma­ra­mö har på­ver­kat hen­ne – och sam­man­fo­gar lär­do­mar­na‍med en ideologi som kän­ne‍teck­nas av nyc­kel‍ ord som till­växt och val­fri­het.

I takt med att hös­tens val när­mar sig kom­mer par­ti­er­nas‍ pro­pa­gan­da att skru­vas upp till or­kanstyr­ka. Des­sa två böc­ker be­skri­ver någ­ra av al­la de po­li­tiskt lad­da­de ord och den re­to­rik som kom­mer att föl­ja med än­da in i val‍ lo­ka­ler­na.

Svens­ka par­ti‍ ledare tving­a­des till avan­ce­ra­de re­to­ris­ka cir­kus‍ kons­ter när mig‍ ra­tions­po­li­ti­ken has­tigt la­des om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.